Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2012.IF

Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

Numer ogłoszenia: 51168-2012
Data zamieszczenia: 21.02.2012


Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko,
woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej; 2) dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 20 drogi; 3) dokumentacje projektowe budowy przyłączy kablowych -WLz dla przepompowni PS-1, PS-2, PS-3; 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 5) dokumentacja geotechniczna; 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 218,00 m obejmującej: a)kanały grawitacyjne z rur PVC SN8: -Ø 200mm, długości L = 634,5 m, -Ø 160mm, długości L = 26,5m, wraz ze studniami PCV/bet; b)rurociąg tłoczny z rur Ø 110mm PE SDR17 PN10, długości L = 557,00 m; c)przepompownie ścieków: -PS - 1, zbiornik Ø1200 x 3000, pompy sztuk 2, Hp =13,9m , Qp = 7,80 dm3/s, n = 2,4 kW, -PS - 2, zbiornik Ø1200 x 3250, pompy sztuk 2, Hp =11,6m , Qp = 7,70 dm3/s, n = 2,4 kW, -PS - 3, zbiornik Ø1200 x 2750, pompy sztuk 2, Hp =7,70m , Qp = 7,00 dm3/s, n = 2,0 kW, wraz z zasileniem, zagospodarowaniem terenu przepompowni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.24.40-8, 45.23.24.60-4, 45.23.24.23-3, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1.Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 8 marca 2012r. do godz. 12:00. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO BP O/Miastko, nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 8 marca 2012r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5.Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6.Dowód wniesienia wadium: 1)dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3.dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4.wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków lub konieczność zmiany podyktowana zostanie powodami zdrowotnymi, losowymi tej osoby co w sposób uzasadniony zagrażać będzie wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie; 2)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności; b)wykopaliskami uniemożliwiającymi wykonywanie robót; c)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i gruntowymi tj. długotrwałe opady deszczu powodujące podwyższenie poziomu wody gruntowej i lub podtopienie powierzchni gruntów objętych terenem budowy w stopniu uniemożliwiającym prowadzenia robót; d)koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - zmiana trasy sieci, posadowienia przepompowni; 3)zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca (warunki gruntowe np. lokalne źródliska uniemożliwiające utrzymanie zakładanego tempa realizacji robot, ani też uniemożliwiające zaangażowanie większego potencjału technicznego) - na jego wniosek; 4)zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonej w życie stosownymi przepisami i obowiązującej w dacie wystawiania faktur zmienionej wysokości stawki podatku VAT w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko; pokój nr 17. Płatność 220,00 (brutto) - dotyczy wersji papierowej przekazywanej na wniosek wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko; pokój nr 19 (I - piętro sekretariat burmistrza). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2012r. o godz 12:15 pokój nr 6 w tut. Urzędzie.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT-RI-271-1-2012-IF.pdf 2012-02-21 13:23:19 130KB 428 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT-RI-271-1-2012-IF.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 543KB 185 razy
2 dok_proj_ak-przejscie_w_pasie_drogi_krajowej.rar po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 55.MB 141 razy
3 dok_proj_ak_siec.rar po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 393MB 195 razy
4 spec_tech__ak.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 381KB 257 razy
5 proj_przylacza_kablowego_wlz_ps2.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 5.8MB 161 razy
6 dokumentacja_geoteczniczna__ak.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 5.6MB 150 razy
7 proj_przylacza_kablowego_wlz_ps1.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 7.6MB 116 razy
8 proj_przylacza_kablowego_wlz_ps3.pdf po terminie otwarcia ofert 2012-02-21 13:23:19 6.4MB 195 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-02-2012 13:23:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 21-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 22-02-2012 08:07:49