Remont chodników przy ul. Bogusława X, ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.miastko.pl


Miastko: Remont chodników przy ul. Bogusława X, ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 138897 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników przy ul. Bogusława X, ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników przy ul. Bogusława X, ul. Wybickiego 52 i ul. Konstytucji 3 Maja 3 oraz drogi gminnej w m. Piaszczyna, Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowych na poszczególne zadania; 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia został zawarty w opisie części (zadań)..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.32.53-7, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 2,000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 10.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 1 sierpnia 2016r. do godz. 1200. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 27 2030 0045 1110 0000 0262 0850. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 1 sierpnia 2016r. do godz. 1200 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów. 7. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Termin wykonania: 1.1. Całkowite zakończenie: do dnia 31 października 2016r.; 2. Określenie postępu realizacji zakresu rzeczowego robót objętych umową w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. 2.1. wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy harmonogram rzeczowo-finansowy określający realizację zakresu rzeczowo-finansowego robót. 2.2. Podpisany przez strony w/w harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. 3. Okres gwarancji - żądany przez Zamawiającego nie krótszy niż 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót, a dłuższy zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec skróceniu. 4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia umowy, umowę regulującą ich współpracę. 5. Rozwinięcie całości zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do specyfikacji. 6. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1. przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: 1) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. niezbędna korekta układu sytuacyjno-wysokościowego posadowienia elementów konstrukcyjnych jezdni, 2) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, 3) usunięcia kolizji z urządzeniami podziemnymi ujawnionymi na etapie robót nie zlokalizowanych w dokumentacji projektowej, 4) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia, 5) nie dotrzymanie przez dostawców wyrobów budowlanych umownego terminu dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia pomimo zobowiązania się w umowie z wykonawcą do zrealizowania dostawy w ustalonym terminie, w okolicznościach nie zawinionych przez wykonawcę; 6) koniecznością zmiany dostawcy wyrobów budowlanych w okolicznościach zagrażających przerwaniem robót z powodu braku realizacji dostaw do miejsca przeznaczenia z winy dostawcy, który nie dotrzymuje postanowień umowy zawartej z wykonawcą w zakresie terminu dostaw lub pozostaje w takim opóźnieniu, które nie rokuje ukończenia robót zgodnie z umową; 2. zamiany wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) określony rodzaj wyrobów został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami charakteryzującymi się wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu - bez prawa zmiany ceny oferty, 2) wystąpią okoliczności opisane w poz. 1 pkt 5), przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości określonych w poz. 2 pkt 1).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat burmistrza - I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont chodnika przy ul. Bogusława X w Miastku.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 w Miastku.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Wybickiego 52 w Miastku.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont drogi gminnej w m. Piaszczyna do bloków mieszkalnych.

 

 

                                                                                                                                     Zamawiający

        (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2016-07-15 13:17:03 88.KB 134 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_remonty chodników i dróg.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:19:12 343KB 62 razy
2 CHODNIK ul. BOGUSLAWA X - opis techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:20:07 1.0MB 52 razy
3 CHODNIK BOGUSŁAWA X - Zakres robót objety przedmiotem zamówienia - rys. 1A.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:20:44 985KB 57 razy
4 CHODNIK UL. BOGUSŁAWA X plan sytuacyjny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:21:16 232KB 56 razy
5 CHODNIK UL. BOGUSŁAWA X - przekrój poprzeczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:21:50 277KB 60 razy
6 specyfikacje techn. ul.Bogusława X.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:22:24 436KB 64 razy
7 CHODNIK KONST. 3 MAJA 3 - opis techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:23:11 1.0MB 53 razy
8 CHODNIK KONST. 3 MAJA 3 - plan sytuacyjny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:23:45 229KB 61 razy
9 CHODNIK KONST. 3 MAJA 3 - przekrój poprzeczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:24:16 158KB 60 razy
10 specyfikacje techn. ul.3- go Maja 3.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:24:47 436KB 51 razy
11 CHODNIK ul. WYBICKIEGO 52 - opis techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:34:09 1.0MB 52 razy
12 CHODNIKI UL WYBICKIEGO 52 - plan sytuacyjny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:34:41 247KB 62 razy
13 CHODNIKI UL WYBICKIEGO 52 - przekrój poprzeczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:35:36 147KB 53 razy
14 specyfikacje techn. ul.Wybickiego 52.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:36:30 436KB 53 razy
15 opis remont droga piaszczyna.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:37:13 1.0MB 52 razy
16 DROGA PIASZCZYNA plan sytuacyjny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:37:53 261KB 14 razy
17 DROGA PIASZCZYNA przekrój poprzeczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:38:35 106KB 53 razy
18 specyfikacje techn. droga Piaszczyna.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 13:39:11 461KB 63 razy
Wynik postępowania
1 Zaw. o wyborze najkorzystniwejszej oferty.pdf 2016-08-08 15:46:12 1.0MB 130 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 2016-09-01 14:22:26 50.KB 121 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 15-07-2016 13:16:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 01-09-2016 14:22:26