Ogloszenie o zamówieniu - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - BRDĄ WŚRÓD NATURY na terenie gmin: Miastko, Przechlewo, Koczała, Rzeczenica, woj. pomorskie.

Miastko: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - BRDĄ WŚRÓD NATURY na terenie gmin: Miastko, Przechlewo, Koczała, Rzeczenica, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 115939 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - BRDĄ WŚRÓD NATURY na terenie gmin: Miastko, Przechlewo, Koczała, Rzeczenica, woj. pomorskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze studium wykonalności i sprawowaniem nadzoru autorskiego dotyczącej budowy niezbędnej infrastruktury kajakowej szlaków kajakowych tj.: przenosek przy przeszkodach, budowę i rozbudowę przystani kajakowych z zagospodarowaniem przyległego terenu, obiektu do przechowywania sprzętu, zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów, zastosowania spójnego systemu oznakowania szlaków w realizacji Projektu pn.: POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - BRDĄ WŚRÓD NATURY na terenie gmin: Miastko (przystań kajakowa i pole biwakowe w Świeszynie nad Jeziorem Głębokim), Przechlewo (przystanie kajakowe i pola biwakowe w Żołnie 1 i 2, Nowej Brdzie 1 i 2, Folbryk 1 i 2, OSiR Przechlewo, Suszka, Rudniki, Stary Kleśnik) , Koczała (przystań kajakowa i pole biwakowe w Starej Brdzie Pilskiej, przenoska kajakowa na przeszkodzie (jazie) w Starej Brdzie Pilskiej, Przystań kajakowa w Płociczu) i Rzeczenica (przystań i pole biwakowe w miejscowości Rzeczenica (osiedle Rzewnica) - ośrodek wypoczynkowy i plaża gminna nad Jeziorem Szczytno oraz w miejscowości Gwieździn na niestrzeżonym kąpielisku nad Jeziorem Krępsko), w celu zagospodarowania szlaku kajakowego rzeką Brdą z uwzględnieniem zasad, wytycznych i wymogów zawartych w załącznikach do siwz obowiązujących wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia (opracowywania dokumentacji projektowej) w ramach przedsięwzięcia strategicznego POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE stanowiącej etap przygotowawczy dla szlaku przebiegającego przez w.w gminy. Wykonanie przedmiotu zamówienia pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 71.24.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 27 2030 0045 1110 0000 0262 0850. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium; 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu; Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp . Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - zaleca się dołączyć do oferty dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. III.1) pkt 2-5 ogłoszenia) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, b)przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności gdyż dochował należytej staranności np. właściwie przygotowując stosowne wnioski - nie podlegające odrzuceniu, uzupełnieniu - na etapie administracyjnych formalno-prawnych, c)koniecznością uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia - w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów lub zmian w ewidencji gruntów wskutek dokonanych podziałów działek geodezyjnych po dacie sporządzenia map do celów projektowych lecz przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę - organy administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzające dokumentację projektową i wydające pozwolenie na budowę wymagają map do celów projektowych, których stan prawny jest aktualny w trakcie wszczynanego postępowania, d)koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie przedmiotu zamówienia pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                       Zamawiający

                                               (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_Kajaki_dok_projekt. 2016_OST.pdf 2016-07-01 14:54:46 81.KB 139 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_Kajaki_dok_projekt. 2016_OST.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 14:54:46 22.MB 56 razy
2 Zał. nr 13.1-13.16-Karty zadan.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:00:41 18.MB 43 razy
3 zal._nr_14_-_analiza_wykonalnosci_psk.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:01:01 8.7MB 105 razy
4 zal._nr_15-_koncepcja_zagospodarowania_pszk.zip po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:01:48 14.MB 36 razy
5 zal._nr_16__koncepcja_oznakowania_psk.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:02:05 17.MB 39 razy
6 zal._nr_17_-kajakiemprzezpomorzewytycznewodowanie.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:02:29 25.MB 38 razy
7 zal._18_-_znakowanie_kajakiem_przez_pomorze_v5.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:02:59 9.7MB 64 razy
8 zal._nr_19_-_projekty_wykonawcze_znakow.7z po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:03:20 3.2MB 35 razy
9 zal_nr_20_warunki_umieszczania_znakow_na_drogach.docx po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:03:35 461KB 89 razy
10 zal._nr_21_-_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.docx po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:03:47 1.1MB 63 razy
11 zal._nr_22-_specyfikacja_techniczna_wykonania_znakow_wodnych_i_tablic_informacyjno-promocyjnych.docx po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:04:02 302KB 52 razy
12 zal._nr_23-pomorskie_szalki_kajakowe_-_ksiega_znaku_i_systemu_identyfikacji_wizualnej.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:04:15 10.MB 147 razy
13 zal._nr_24-pomorskie_szlaki_kajakowe_-_model_zarzadzania_marka.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:04:28 1.6MB 125 razy
14 zal._nr_25_-_strategia_komunikacji_marki_pomorskie_szlaki_kajakowe_-_wersja_ostateczna.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:04:43 2.6MB 126 razy
15 zal._nr_26-_pomorskie_szlaki_kajakowe_-_raport_z_badan_i_analiz.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:04:57 2.9MB 117 razy
16 zal._nr_27_-_karty_znakow_drog.rar po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:05:10 38.MB 45 razy
17 zal._nr_28karty_znakow_wodnych.rar po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:05:25 174MB 44 razy
18 zal._nr_29_-_dokumentacja_organizacji_ruchu.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:06:06 2.8MB 42 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2016-07-18 15:11:22 464KB 145 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kajaki.pdf 2016-08-08 15:00:17 59.KB 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 01-07-2016 14:54:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 01-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 08-08-2016 15:00:17