Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.miastko.pl


Miastko: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 108233 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych, na odcinku 320 mb, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji (przebudowy) drogi dojazdowej Słosinko - Domanice do gruntów rolnych na odcinku km 0+355 - 0+675, o łącznej długości 320 mb. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 2.1 dokumentacji projektowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zawierającej: 1) część opisową: - opis techniczny - informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia - uzgodnienia i decyzje 2) część rysunkową: - orientacja - rys. nr 1.1.A lokalizacja remontowanego odcinka - rys. nr 1.1 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, - rys. nr 1.2. projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, - rys. nr 2.1 profil podłużny, - rys. nr 2.2 profil podłużny, - rys. nr 3.0 przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne, - rys. nr 4.1 przekroje poprzeczne, - rys nr 4.2 przekroje poprzeczne. 2.2. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2.3. Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy drogi gminnej Słosinko - Domanice, gm. Miastko 3. Na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w poz. 2.1. siwz i opisanego w/w dokumentach składa się następujący zakres rzeczowy: 3.1. Prace przygotowawcze. 3.2. Wykonanie poszerzenia drogi o szerokości 2 x 0,3 m z kruszywa łamanego 0 - 31,5mm - ok.192,0 m2. 3.3. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 3 cm na istniejącej drodze z brukowca kamiennego o szerokości 3,5 m oraz na poszerzeniach drogi 2 x 0,15cm - ok. 1216,0 m2. 3.4. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 7cm - ok. 1056 m2. 3.5. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej AC 11S 50/70 o gr. 5cm - ok. 960 m2. 3.6. Wykonanie poboczy o szerokości łącznej 2 x 1,65 m z kruszywa łamanego 0-31,5mm - ok. 1056,0 m2. 2.3.7. Wyprofilowanie po obu stronach rowu drogowego na odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej. 3.7. Spadki drogi dostosować do warunków w terenie. 3.8. Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót. 3.9. Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej 3.10. Pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.9..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.07.2016 r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 27 2030 0045 1110 0000 0262 0850. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 14.07.2016 r. do godz. 1200 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu 2.pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 8 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 9 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 6. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Termin wykonania: 1.1. Całkowite zakończenie do dnia 30 września 2016 r. 2. Okres gwarancji - nie krótszy niż trzy lata licząc od daty odbioru końcowego robót. 3. Wykonanie mniejszej ilości jednostek obmiarowych robót planowanych do wykonania określonych w Zestawieniu części zamówienia w ramach zaplanowanych środków finansowych na realizację zamówienia. 4. Ustalenie faktycznego wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie obmiaru ilości wykonanych robót z zastosowanie cen jednostkowych określonych w ofercie. 5. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia umowy, umowę regulującą ich współpracę; 6. Rozwinięcie całości zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do specyfikacji. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. konieczność usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17 (I piętro), opłata - 30 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                            Zamawiający

                                                                                                                   (-)

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - Słosinko- Domanice.pdf 2016-06-28 14:43:00 77.KB 140 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Słosinko - Domanice.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:43:00 336KB 93 razy
2 OPIS wykonawczy i BIOZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:44:30 102KB 76 razy
3 Ilośc -uzupełnienie poboczy.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:45:02 29.KB 73 razy
4 28_06_2016_14_45_55_Ilośc -uzupełnienie poboczy.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:45:55 29.KB 86 razy
5 Opinia geologiczna.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:46:46 88.KB 118 razy
6 orientacja.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:47:25 1.2MB 73 razy
7 Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:48:07 389KB 73 razy
8 Rys. 1.2 Projekt zagospodarowania.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:48:53 258KB 73 razy
9 Rys. 2.1 Profil podłużny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:49:38 148KB 71 razy
10 Rys. 2.2 Profil podłużny.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:50:23 120KB 77 razy
11 Rys. 3.0 Przekroje normalne, konstukcyjne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:51:24 126KB 71 razy
12 Rys. 4.1.Przekroje poprzeczne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:51:59 212KB 69 razy
13 Rys. 4.2.Przekroje poprzeczne.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:52:30 202KB 73 razy
14 uzgodnienie.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:53:05 626KB 128 razy
15 Zał.1.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:53:48 175KB 76 razy
16 Zał.2.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:55:16 98.KB 75 razy
17 Zał. graficzny do uzgodnienia.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:56:12 643KB 71 razy
18 SST.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-28 14:57:06 817KB 77 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- WRG.271.22.2016.MJ.pdf 2016-07-26 14:34:35 537KB 128 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 2016-08-12 11:41:30 359KB 130 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf 2016-09-05 08:51:57 35.KB 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jankowska 28-06-2016 14:43:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jankowska 28-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 05-09-2016 08:51:57