Ogloszenie o zamówieniu -Remont i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wałdowie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Remont i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wałdowie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 65815 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Wałdowie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w ramach kontynuacji remontu i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Wałdowie w zakresie: wydzielenia gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, poczekalni i pokoju śniadań, oznaczonych odpowiednio: nr 1 - pow. 18,14 m2, nr 2 - pow. 16,14 m2, nr 3 - pow. 9,33 m2, nr 7- pow. 11,58 m2 wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku. Zgodnie z dokumentacją projektową roboty w zakresie objętym przedmiotem zamówienia dotyczą m.in.: częściowej rozbiórki ścian, wykonania projektowanych ścian działowych z nawiązaniem do istniejących, uzupełnienia ścianek i zamurowania otworów w ścianie, montażu podciągu i nadproży, wykonania wentylacji i osadzenia kratek wentylacyjnych w ścianach, wywiezienia gruzu, uzupełnienia tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach i stropach, wykonania gładzi jednowarstwowej o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na podłożu z tynku, malowania powierzchni ścian i sufitów, licowania ścian płytkami na zaprawie klejowej, wykonania podłóg wraz z rozbiórką, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wewnętrznej kompletnej instalacji elektrycznej (wlz) wraz z osprzętem w tym opraw oświetleniowych z uwzględnieniem modułów awaryjnych, rozgałęźników, gniazd wtykowych, tablic itp., montażu podejść wodno - kanalizacyjnych z wewnętrzną instalacją odpływową w układzie pionowym i poziomym wraz z armaturą łazienkową (2 umywalki, 2 zlewozmywaki), montażu instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i wody zimnej (wz), montażu instalacji c.o. wraz z grzejnikami, docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o grub. 14 i 8 cm elewacji: wschodniej, południowej i północnej wraz ze ścianami fundamentowymi - z uwzględnieniem robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.26.25.20-2, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.32.10.00-3, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 17 czerwca 2016r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 17 czerwca 2016r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3 pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. III.1 pkt 2-5 ogłoszenia) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem zmiany treści harmonogramu rzeczowo-finansowego i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. po wykonaniu prac rozbiórkowych w tym dokonanie oceny stanu technicznego odsłoniętych elementów obiektu planowanych do pozostawienia w stanie nienaruszonym i przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od pozytywnej lub negatywnej oceny (ekspertyzy) technicznej, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, c) usunięcia kolizji z urządzeniami, instalacjami, elementami konstrukcyjnymi obiektu ujawnionymi na etapie robót nie zlokalizowanych w dokumentacji projektowej, d) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia, e) nie dotrzymaniem przez dostawców wyrobów budowlanych, urządzeń umownego terminu realizacji dostaw do miejsca przeznaczenia, w okolicznościach nie zawinionych przez wykonawcę, f) koniecznością zmiany dostawcy wyrobów budowlanych, urządzeń w okolicznościach zagrażających przerwaniem robót z powodu braku realizacji dostaw do miejsca przeznaczenia z winy dostawcy, który nie dotrzymuje postanowień umowy zawartej z wykonawcą w zakresie terminu dostaw lub pozostaje w takim opóźnieniu, które nie rokuje ukończenia robót zgodnie z umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej na inne o takim samym przeznaczeniu, o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z dokumentacji projektowej, pozwalające na osiągnięcie wyższego stopnia sprawności urządzeń, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu - bez prawa zmiany ceny oferty, b) wystąpią okoliczności opisane w pkt 1 lit. e przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości określonych w pkt 2 lit. a

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 17, opłata za wersję papierową 20,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                             Zamawiający

                                                                                                                    (-)

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamówieniu UZP.docx 2016-06-02 11:16:24 24.KB 0 razy
2 Ogloszenie o zmianie oglosznia UZP.pdf 2016-06-02 11:19:25 24.KB 191 razy
3 02_06_2016_11_24_25_Ogloszenie o zamówieniu UZP.pdf 2016-06-02 11:24:25 72.KB 220 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Osr. Zdr.Waldowo_2016r.AA.pdf po terminie otwarcia ofert 2016-06-02 11:19:40 343KB 199 razy
2 dokumentacja_projektowa_branza_sanitarna.rar po terminie otwarcia ofert 2016-06-02 11:19:56 7.9MB 206 razy
3 dokumentacja_projektowa_branza_elektryczna.rar po terminie otwarcia ofert 2016-06-02 11:19:56 6.1MB 202 razy
4 dokumentacja_projektowa_inwentaryzacja.rar po terminie otwarcia ofert 2016-06-02 11:19:56 763KB 202 razy
5 dokumentacja_projektowa_branza_architektoniczna.rar po terminie otwarcia ofert 2016-06-02 11:19:56 18.MB 220 razy
6 specyfikacje_techniczne.rar po terminie otwarcia ofert 2016-06-02 11:19:56 15.MB 203 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogł. o zm. ogł. nr 67121.pdf 2016-06-02 14:59:15 223KB 221 razy
2 Zmiana treści SIWZ_Osr._Wałdowo 2016r.pdf 2016-06-09 14:57:20 31.KB 132 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- WRG.271.10.2016.IF.pdf 2016-06-23 12:16:51 529KB 157 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 2016-07-21 14:49:24 41.KB 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 02-06-2016 11:16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jankowska 21-07-2016 14:49:24