Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko będących w zarządzie zamawiającego, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.11.2015.IF

Miastko: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko będących w zarządzie zamawiającego, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 266516 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko będących w zarządzie zamawiającego, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości ciągów komunikacyjnych (likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem). 1. Przedmiot zamówienia obejmuje n/w ulice, chodniki i drogi w sołectwach Biała, Dolska, Dretynek-Trzcinno, Dretyń, Bobięcino, Głodowo, Kamnica, Kawcze, Kwisno-Szydlice, Lubkowo, Miłocice, Okunino-Kowalewice, Role-Wiatrołom, Żabno, Pasieka (bez osiedla Wyzwolenie), Popowice, Piaszczyna, Przęsin-Zadry, Słosinko, Świerzenko, Świerzno, Świeszyno,Turowo, Wałdowo, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Czarnica, Chlebowo, Węgorzynko, Tursko. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. Części zamówienia przedstawia tabela poz. 3.0. SIWZ. 3. Planowaną ilość godzin związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń zawiera tabela przedstawiona w poz. 3.0 SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia powinien być świadczony ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami: a. odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg i ulic ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem i sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości max. Ø 2mm zgodnie z tabelą poz. 3.0 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. 5. Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż wymieniony w poz. 1.4. przy realizacji przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku świadczenia przez danego Wykonawcę usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy więcej niż jedną część zamówienia wymagania minimalne dotyczące sprzętu określone w poz. 3.0. SIWZ sumują się. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i Zamawiającemu oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 8. Odpowiedzialność cywilną za wypadki na jezdni, bądź chodnikach związane z śliskością ponosi Wykonawca. 2.Ogólne wymagania dotyczące świadczenia usługi: 2.1. Odśnieżanie należy rozpocząć po ustąpieniu opadów śniegu. 2.2. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania śliskości (gołoledzi) prace związane z utrzymaniem zimowym mogą trwać aż do odwołania przez Zamawiającego. 2.3. W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania świadczenia usług zimowego utrzymania w przypadku występowania dodatnich/ujemnych temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), braku opadów atmosferycznych, słabego lub braku wiatru. 2.4. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Odstępuje się od wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 9 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością świadczenia usługi po terminie ustalonym w § 3.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77- 200 Miastko, pok. nr 17. Wersja papierowa SIWZ płatna w wysokości 12 + opłata za przesyłkę na wniosek Wykonawcy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77- 200 Miastko, pok. nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sołectwa: Dretynek - Trzcinno , Lubkowo.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sołectwa: Dretyń, Okunino - Kowalewice, Tursko.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: sołectwa: Węgorzynko, Przęsin - Zadry.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sołectwa: Role - Wiatrołom, Żabno, Turowo.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: sołectwa: Popowice, Wałdowo, Czarnica.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: sołectwo: Piaszczyna.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: sołectwo: Głodowo.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: sołectwa: Kwisno - Szydlice, Dolsko.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: sołectwa: Świeszyno, Chlebowo, Pasieka.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: sołectwa: Biała, Świerzno, Świerzenko.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: sołectwa: Wołcza Wielka, Wołcza Mała.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: sołectwa: Bobięcino. Kamnica, Kawcze.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: sołectwa: Słosinko, Miłocice.

                                                                                                          Zamawiający

                                                                                                                 (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - odsnieżanie 2015 - gmina.pdf 2015-10-08 13:42:19 79.KB 272 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ odsniezanie 2015 - gmina.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-10-08 13:42:19 314KB 340 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - odśnieżanie Gmina.pdf 2015-10-26 09:40:43 821KB 306 razy
2 Unieważnienie postępowania - odsnieżanie Gmina.pdf 2015-10-26 09:42:24 236KB 168 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 2015-11-13 13:35:24 65.KB 177 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 08-10-2015 13:42:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 13-11-2015 13:35:24