Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko, pow. bytowski woj. pomorskie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.miastko.pl


Miastko: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko, pow. bytowski woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 183366 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko w roku szkolnym 2015/2016 gm. Miastko, pow. bytowski woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowożeniu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2015/2016: 1) Gimnazjum w Miastku ul. Wrzosowa 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy budynku gimnazjum) - 187 uczniów , 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, ul. B. Chrobrego 7 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy ul. Koszalińskiej, ul. Dworcowej lub ul. Małopolskiej) - 73 uczniów, 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 72 uczniów , 4) Zespół Szkół w Dretyniu (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 88 uczniów, 5) Szkoła Podstawowa w Świerznie (wsiadanie i wysiadanie przy szkole) - 94 uczniów, 6) Szkoła Podstawowa w Słosinku (wsiadanie i wysiadanie na przystanku) - 14 uczniów , 7) Szkoła Podstawowa w Wałdowie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 24 uczniów; 8) Szkoła Podstawowa w Piaszczynie (wsiadanie i wysiadanie na przystanku przy szkole) - 7 uczniów, 9) Przedszkole nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska (wsiadanie i wysiadanie na przystanku na ul. Koszalińskiej, Dworcowej lub Małopolskiej) - 6 uczniów. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych o nawierzchni asfaltowej. Wykaz miejscowości w gminie Miastko, z których należy dowieźć uczniów do poszczególnych placówek oraz ilość uczniów z danej miejscowości - załącznik nr 1a do SIWZ. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie. Zmiana liczby dowożonych uczniów nie wymaga aneksu do umowy. 1. Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec roku szkolnego 2015/2016. 2. Przewidywana liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 (1.09.2015r. - 24.06.2016r.) - 182. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowywany. 3. Dowóz uczniów do szkół powinien odbyć się w jednej turze, nie wcześniej niż o godz. 730 i nie później niż 755, odwóz w min. dwóch turach - w zależności od czasu rozpoczęcia jak i zakończenia lekcji w poszczególnych klasach i szkołach. Informacje te zostaną przekazane przez dyrektorów poszczególnych placówek, wybranemu w przetargu wykonawcy. 4. Rozkłady jazdy będą dokładnie ustalone z wykonawcą wybranym w przetargu. 5. Dopuszcza się możliwość przedstawienia przez wykonawcę - wybranego w przetargu, w porozumieniu z zamawiającym innych rozwiązań tras, które mogą być bardziej praktyczne i efektywne, przy uwzględnieniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz w oparciu o ceny podane w ofercie. 6. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu) należy do wykonawcy. W przypadku konieczności zapewnienia opieki dodatkowej ze strony zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do wystawienia bezpłatnego biletu upoważniającego do przejazdów opiekunów dzieci..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28 lipca 2015r. do godz. 1000. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1804 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 28 lipca 2015r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności, aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt b - e (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy, a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium 1) Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 2) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 3) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 4) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw). TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Dowody dotyczące najważniejszych usług, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są: 1) poświadczenia, referencje, rekomendacje, listy polecające; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w poz. 8.1.3. pkt 1. W przypadku, gdy zamawiający (Gmina Miastko) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w poz. 8.1.2. siwz , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt b - e siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych wykonawców, zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 9 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 10 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się); Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. W związku z określonym katalogiem wymaganych dokumentów, w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zachodzą okoliczności przedkładania dokumentów wystawianych w tym kraju w zakresie: potwierdzenia odpowiednich uprawnień, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) ceny brutto w przypadku, gdy zmianie ulegnie ustawowa wartość podatku VAT, 2) zmiany osób (kierowców) i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych w ofercie, na uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązują się one z nałożonych obowiązków lub konieczność zmiany podyktowana zostanie powodami zdrowotnymi, losowymi tych osób, co w sposób uzasadniony zagrażać będzie wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie, 3) zmiany środków transportowych wykazanych w ofercie na uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego lub na żądanie Zamawiającego jeżeli ich stan techniczny w sposób uzasadniony zagrażać będzie wykonaniu przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 77 - 200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza);.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2015-07-20 18:18:15 111KB 227 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2015.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-07-20 18:18:15 14.MB 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI.pdf 2015-07-21 10:22:50 831KB 241 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ UMOWY 2.pdf 2015-07-30 13:48:08 466KB 225 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie o zawarciu umowy bip.doc 2015-08-19 14:41:31 40.KB 185 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bip.doc 2015-08-19 14:48:30 40.KB 171 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Ringwelska 20-07-2015 18:18:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 20-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Ringwelska 19-08-2015 14:48:30