Ogłoszenie o zamówieniu - Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 94807 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie chodników i dróg gminnych w m. Przęsin. Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości). Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości w wymienionych miejscowościach zawarto w opisie części (zadań) zamówienia nr 1-7..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0, 44.52.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. konieczność usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi zabezpieczenie obiektu i wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2) zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17 ,115zł - opłata dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Przęsin, dz. 63, obr. ew. Przęsin, na odcinku 425 mb, wykonanie nawierzchni betonowej wałowanej..

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Kawcze, działka 378/14 , obr. ew. Kawcze, na odcinku 120 mb, wykonanie nawierzchni betonowej wałowanej..

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dretyń, dz. 644, obr. ew. Dretyń, wykonanie nawierzchni betonowej wałowanej..

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont placu przy wjeździe - Miastko, ul. Wybickiego 7, dz. 291/9, obr. ew. 83/2 Miastko..

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Remont chodnika - Miastko, ul. Bogusława X, dz. 98, 121 obr. ew. 83/2 Miastko..

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Remont chodnika - Miastko, ul. Rodzinna, dz. 457 obr. ew. 83/2 Miastko..

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Remont drogi - Miastko, os. Niepodległości, dz. 126/19 i 126/14 obr. ew. 83/2 Miastko..

 

Zamawiający

        (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zam _drogi.pdf 2015-06-26 12:19:03 84.KB 231 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Drogi 2015.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:19:03 342KB 92 razy
2 dokumentacja_projektowa_-_drety.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 6.6MB 218 razy
3 stwior_-_ul._rodzinna.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 24.MB 87 razy
4 stwior_-_ul._bogusawa_x.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 24.MB 82 razy
5 dokumentacja_projektowa_-prztmsin.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 4.0MB 214 razy
6 dokumentacja_projektowa_ul._rodzinna.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 2.8MB 107 razy
7 stwior_-_os._niepodlego>ci.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 24.MB 82 razy
8 stwior_-prztmsin.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 49.MB 80 razy
9 dokumentacja_projektowa_-_ul._wybickiego.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 2.6MB 92 razy
10 stwior_-_ul._wybickiego.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 26.MB 77 razy
11 dokumentacja_projektowa_-_kawcze.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 5.0MB 95 razy
12 stwior_-_kawcze.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 26.MB 73 razy
13 dokumentacja_projektowa_-_ul._bogusawa_x.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 3.7MB 137 razy
14 dokumentacja_projektowa-_os._niepodlego>ci.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 2.7MB 122 razy
15 stwior_-_drety.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-26 12:21:13 26.MB 84 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie- drogi 2015.pdf 2015-07-02 13:20:52 368KB 230 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - drogi.pdf 2015-07-27 13:55:43 887KB 573 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_94807-2015.pdf 2015-09-09 11:03:45 58.KB 170 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-06-2015 12:19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 26-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 09-09-2015 11:03:45