Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 86293 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa budynku przedszkola w zakresie dostosowania warunków ewakuacji w obiekcie zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II do obowiązujących przepisów. 2. Zakres zamówienia: 2.1. roboty ogólnobudowlane: 1) wyodrębnienie klatki schodowej poprzez montaż dodatkowych drzwi;, 2) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 3) poszerzenie klatki schodowej oraz wykonanie bruzd w ścianach na poręcze; 4) poszerzenie wyjścia na zewnątrz budynku; 5) nowych tynków, posadzek, okładzin oraz powłok malarskich; 6) demontaż istniejących wraz z zabezpieczeniem (kraty stalowe) i montaż nowych poręczy i balustrad, zabezpieczeń; 7) montaż klapy oddymiającej. 2.2. roboty elektryczne: 1) instalacja przeciwpożarowego głównego wyłącznika prądu; 2) instalacja oddymiania klatki schodowej; 3) instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w tym: a) montaż wydzielonej części opraw oświetlenia podstawowego wyposażonych w moduły awaryjne podtrzymania oświetlenia w przypadku zaniku napięcia; b) montaż opraw ewakuacyjnych nad drzwiami wyposażonych wen własne źródło energii podtrzymujące oświetlenie dróg ewakuacyjnej przez nie mniej niż 2 h. 2.3. roboty sanitarne: 1) instalacja przeciwpożarowa (przebudowa/rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej) w tym: - wymiana i montaż rurociągów; - montaż hydrantów; 2) instalacja zestawu hydroforowego wraz z zasilaniem elektrycznym i szafą sterowniczą; 3) instalacja zestawu wodomierzowego; 4) instalacja zaworu antyskażeniowego; 5) demontaż istniejących szafek hydrantowych 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.42.10.00-4, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.32.00.00-6, 45.34.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów. 2. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 5. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przedłużenie terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia w tym uzyskania opinii technicznej w zakresie określenia sposobu ich rozwiązania, b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - np. przeprojektowanie trasy przewodów instalacji sanitarnych i elektrycznych, lokalizacji urządzeń w celu usunięcia ewentualnych kolizji ujawnionych na etapie wykonawstwa lub możliwości uzyskania wyższej sprawności użytkowej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1 przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o odpowiednio udokumentowany przez wykonawcę na piśmie okres trwania przesłanki, 2. zamiany przewidzianych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń na inne o takim samym przeznaczeniu o wyższych parametrach jakościowych i technicznych niż wynikające z siwz, pozwalających na osiągnięcie większego stopnia sprawności urządzeń bez zmiany ceny oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www: BIP miastko
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 16. Cena za siw w wersji papierowej - 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 (I piętro - sekretariat burmistrza)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie_WRG.271.5.2015.IF.pdf 2015-06-12 13:49:07 208KB 212 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_WRG.271.5.2015.IF.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 287KB 94 razy
2 dokumentacja_cz_sanitarna_wrg.271.5.2015.if.rar po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 552KB 74 razy
3 st_cz_elektryczna_wrg.271.5.2015.if.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 54.KB 91 razy
4 dokumentacja_cz_budowlana_wrg.271.5.2015.if.rar po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 1.8MB 80 razy
5 st_cz_budowlana_wrg.271.5.2015.if.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 289KB 77 razy
6 ekspertyza_wrg.271.5.2015.if.rar po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 17.KB 66 razy
7 dokumantacja_cz_elektryczna_wrg.271.5.2015.if.rar po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 785KB 78 razy
8 st_inst_wod_ppo??_wrg.271.5.2015.if.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 171KB 95 razy
9 inwentaryzacja_wrg.271.5.2015.if.rar po terminie otwarcia ofert 2015-06-12 13:49:07 683KB 79 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty -Przedszkole.pdf 2015-07-02 13:21:56 426KB 199 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przedszkole nr 3.pdf 2015-07-08 13:36:28 34.KB 198 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 12-06-2015 13:49:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 12-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 08-07-2015 13:36:28