Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku

Miastko: Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku
Numer ogłoszenia: 70531 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego położonego na dz. nr 75/5 przy ul. Dworcowej w Miastku wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla poszczególnych elementów zagospodarowania jakie będą określone w Koncepcji w zakresie stanowiącym podstawę do przeprowadzenia etapami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane odnoszących się do realizacji określonego wybranego elementu zagospodarowania. 2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania obejmuje: część opisową stanowiącą opracowanie formatu A4 w formie wydruku komputerowego zawierające propozycje rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dotyczących elementów zagospodarowania oraz materiałów wykonania, zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań, uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej; określenie przewidywanego standardu wykończenia materiałowego; opisującej ujęte w koncepcji elementy zagospodarowania z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań; część graficzną zawierającą: koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny plan zagospodarowania terenu rekreacyjnego Kaczy Dołek ukazujący propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych w skali 1:500, rysunki przedstawiające wizualizację poszczególnych zaproponowanych elementów zagospodarowania wykonane trwałą techniką - format A3 złożone do formatu A4 z podziałem na określone etapy realizacji; cześć elektroniczną zapisaną na płycie CD w formacie PDF, dwg lub dxf pozwalającej na dokonanie prezentacji multimedialnej w wymiarze 3D w otwartej aplikacji ukazującej graficzną wizualizację propozycji zagospodarowania terenu poprzez pryzmat widza (obserwatora) usytuowanego w centralnym punkcie terenu, który dokonując ruchu obrotowego wokół własnej osi (360o) będzie oglądał poszczególne elementy zagospodarowania oraz z lotu ptaka; inwentaryzacji istniejących elementów zagospodarowania. 3. Program funkcjonalno-użytkowy odrębnie dla każdego elementu zagospodarowania umożliwiając realizację wydzielonego etapu zawartego w Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.42.00.00-8, 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 4. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp; 5. Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem prac związanych z realizacją zamówienia przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności; b) przekroczeniem terminów przez organy administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem stosownych decyzji administracyjnych, innych uzgodnień, opinii w okolicznościach nie wynikających z winy wykonawcy, i za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, które będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletne dzieło; c) koniecznością dokonania istotnych zmian w wykonanej części przedmiotu zamówienia na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia nie były możliwe do przewidzenia i określenia lub zaszły nowe okoliczności, przesłanki, które wymagają uwzględnienia w treści realizowanym przedmiocie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastko.pl; bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 , 77-200 Miastko, p. nr 17..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 UZP ogloszenie o zamowieniu.pdf 2015-05-15 14:41:20 53.KB 241 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_Kaczy Dolek_koncepcja.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-05-15 14:41:39 283KB 60 razy
2 zal nr 13.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-05-15 14:42:08 695KB 42 razy
3 tekst.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-05-15 14:57:17 129KB 158 razy
4 zalacznik_14_widok.rar po terminie otwarcia ofert 2015-05-18 14:18:39 39.MB 30 razy
5 zalacznik_15_dok_geotechniczna.rar po terminie otwarcia ofert 2015-05-18 14:18:39 30.MB 30 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2015-05-22 15:13:03 230KB 215 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Kaczy Dołek.pdf 2015-06-11 14:00:23 506KB 246 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu-Ogrodowa.pdf 2015-07-01 13:45:56 42.KB 0 razy
2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu-Kaczy Dołek.pdf 2015-07-01 14:16:41 43.KB 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 15-05-2015 14:41:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 15-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 01-07-2015 14:16:41