Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie - WRG.271.2.2015.IF

Miastko: Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 55505 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Kolejowej w Miastku na odcinku od skrzyżowania z ul. Pałucką do skrzyżowania z ul. Przyjaciół o długości 165,00mb rozpoczynającego się od Km 0+392,80 do Km 0+557,80. obejmującej wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, murów oporowych, oświetlenia ulicznego, częściową rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącej infrastruktury technicznej (usunięcie kolizji) zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia oraz powiązanie z dwóch stron przebudowanego odcinka (połączenie) z pozostałą częścią ulicy nie objętej przebudową. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej z uwzględnieniem branż: a)drogowej; b)sanitarnej; c)energetycznej; d)zieleni 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 1) kanał z rur PP dwuściennych SN8 o średnicy Ø 315 odcinek o długości L=15,00m z włączeniem do istniejącej studni D19 i zaślepieniem z drugiej strony ; 2) wpusty żeliwne uchylne D250 z osadnikiem betonowym prefabrykowanym Ø 500: W58; W58 z włączeniem do ist. studni P2 na kanale za pomocą przykanalików z rur PCV Ø 160 o ściankach litych zgodnie z dokumentacją proj. - 2kpl.; 3.2. branża drogowa: 1)jezdnia o nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 990m2 ; 2)zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. ok. 300m2; 3)zatoka parkingowa o nawierzchni z kostki bet. kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. ok. 192m2; 4)chodnik i ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. ok. 815m2 ; 3.3. branża elektryczna: 1) usunięcie kolizji - przebudowa istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej poprzez demontaż trzech punktów świetlnych wraz ze słupami w ul. Kolejowej (skrzyżowanie z ul. Przyjaciół) oraz z wykonanie kablowego połączenia YAKY 4x25mm2 pozostałej istniejącej linii oświetleniowej pomiędzy ul. Przyjaciół, a Kolejową na długości 138mb 2) budowa oświetlenia ulicznego obejmującego: a) wykonanie linii kablowej YAKY 4x25mm2 na odcinku od rozłącznika ENSTO na słupie 407W przy projektowanej szafce oświetleniowej SO do słupa nr 108 z uwzględnieniem pętli dla słupów nr 101 i 102 oraz wyposażenia linii w urządzenia określone w dokumentacji projektowej; b) montaż słupów oświetleniowych nr 103, 104, 105, 106, 107, 108 z ledowym źródłem światła drogowego wraz z ich zasileniem - 6 szt; 3.4. branża teletechniczna: 1) przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku 35 mb - przełożenie sieci (kabla) telekomunikacyjnego wraz z elementami wyposażenia w strefie robót i połączenie z istniejącą zgodnie z wymogami gestora sieci. 3.5. usunięcia drzew zakrzaczeń kolidujących na trasie zaprojektowanej drogi (ulicy) objętej przedmiotem zamówienia. 3.6. Obsługa geodezyjna.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 6 maja 2015r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 6 maja 2015r. do godz. 1200 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej)do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2) dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium 1)Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 2)wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 3)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 4)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 5. wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. przy montażu elementów konstrukcyjnych murów oporowych i przyjęcia określonego sposobu działania uzależnionego od ustaleń technicznych, b)koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót, c)usunięcia kolizji z urządzeniami podziemnymi ujawnionymi na etapie robót nie zlokalizowanych w dokumentacji projektowej, d)szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. silnymi lub ciągłymi opadami deszczu wymuszającymi wstrzymanie robót do czasu ich ustąpienia, e)nie dotrzymanie przez dostawców urządzeń umownego terminu dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia pomimo zobowiązania się w umowie z wykonawcą do zrealizowania dostawy w ustalonym terminie, w okolicznościach nie zawinionych przez wykonawcę; f)koniecznością zmiany dostawcy urządzeń w okolicznościach zagrażających przerwaniem robót z powodu braku dostaw urządzeń do miejsca przeznaczenia z winy dostawcy, który nie dotrzymuje postanowień umowy zawartej z wykonawcą w zakresie terminu dostaw lub pozostaje w takim opóźnieniu, które nie rokuje ukończenia robót zgodnie z umową; 2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu - bez prawa zmiany ceny oferty, b) wystąpią okoliczności opisane w pkt 1) lit. e przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości określonych w pkt 2) lit. a.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, 50 zł - dotyczy wersji papierowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, p. nr 19 ( I piętro - sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                     Zamawiający

                  (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Kolejowej.pdf 2015-04-20 16:05:15 86.KB 275 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Siwz_Kolejowa ost..pdf po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:05:30 382KB 140 razy
2 brana_sanitarna_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:25:29 2.2MB 125 razy
3 brana_teletechniczna_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:25:40 2.5MB 112 razy
4 brana_energetyczna_o>wietlenie_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:25:51 2.1MB 114 razy
5 brana_konstrukcyjna_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:26:01 3.8MB 110 razy
6 brana_drogowa_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:26:11 14.MB 129 razy
7 brana_energetyczna_usunitmcie_kolizji_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:26:22 3.7MB 107 razy
8 badania_geotechniczne_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:26:45 1.0MB 103 razy
9 inwentaryzacja_zieleni_20-04-2015.rar po terminie otwarcia ofert 2015-04-20 16:26:53 3.4MB 102 razy
10 STWiOR - ul. Kolejowa.pdf po terminie otwarcia ofert 2015-04-21 13:27:39 676KB 86 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienie SIWZ - ulica Kolejowa.pdf 2015-04-27 14:11:30 756KB 328 razy
2 Zmiana tresci siwz Kolejowa 11.05.2015.pdf 2015-05-11 13:51:41 23.KB 232 razy
3 zmiana ogłoszenia wadium.pdf 2015-05-11 13:52:05 36.KB 235 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedluzenie terminu skladania ofert obs_fin._12.02.2013.doc 2015-04-29 14:19:55 35KB 256 razy
2 Zmiana tresci siwz Kolejowa 29.04.2015.doc 2015-04-29 14:20:13 45.KB 268 razy
3 Zmiana ogłoszenie o zamówienie-Przebudowa ul. Kolejowej.pdf 2015-04-29 14:21:41 25.KB 251 razy
4 stwior_po zmianie_ul._kolejowa.pdf 2015-04-29 14:22:22 1.2MB 311 razy
5 ST Mury oporowe.PDF 2015-04-29 14:22:46 195KB 408 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - Kolejowa.pdf 2015-06-16 10:26:19 432KB 265 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Przebudowa ul. Kolejowej.pdf 2015-07-16 13:36:32 43.KB 220 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 20-04-2015 16:05:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 20-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 16-07-2015 13:36:32