OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane - Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 152415 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie z częściową wymianą stolarki oraz remontu świetlicy wiejskiej w Świeszynie gm. Miastko. 1.1. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarto w opisie części (zadań) określonych w załączniku I niniejszego ogłoszenia oraz w cz. 3.0. siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.11.13.00-1, 45.22.10.00-3, 45.32.00.00-6, 45.31.12.00-2, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 17, Opłata za siwz 50,00 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Zadanie 1 - Ośrodek Zdrowia w Wałdowie.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Zadanie 2 - świetlica Świeszyno.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_UZP.pdf 2013-07-30 10:15:28 37.KB 324 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ os. zdrowia Waldowo_ sw. Swieszyno.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:16:11 275KB 164 razy
2 Specyfikacje techniczne - Wałdowo.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:16:35 2.2MB 124 razy
3 STWOR swietlica_Swieszyno 2013.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:16:47 247KB 234 razy
4 dok. proj. - opis techniczny.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:17:08 1.4MB 126 razy
5 dok. proj. rys. 8 _ przekroj A-A.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:17:22 198KB 151 razy
6 dok. proj. rys. nr 1 _ rzut piwnic.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:17:49 128KB 160 razy
7 dok. proj. rys. nr 2_rzut parteru.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:18:02 171KB 195 razy
8 dok. proj. rys. nr 5_rzut poddasza.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:18:14 145KB 142 razy
9 dok. proj. rys. nr 9 _ elewacje.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:18:27 184KB 160 razy
10 dok. proj. rys. nr 10_zest. stolarki.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:18:42 183KB 148 razy
11 rys. nr 1 - zadanie nr 2.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:19:02 38.KB 151 razy
12 el_ południowa.jpg po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:19:23 1.5MB 146 razy
13 el_ zachodnia.jpg po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:19:48 1.2MB 122 razy
14 el_południowa.jpg po terminie otwarcia ofert 2013-07-30 10:20:03 1.0MB 138 razy
Wynik postępowania
1 wybór najkorzystniejszej oferty_Wałdowo.pdf 2013-08-19 13:38:22 32.KB 624 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf 2013-09-03 12:37:52 39.KB 303 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 30-07-2013 10:15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 30-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 03-09-2013 12:37:52