Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.14.2013.IF

Miastko: Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 150917 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu placów zabaw w miejscowości: Pasieka - dz. nr 191/24, Miłocice - dz. nr 76/3, Miastko (ul. Rodzinna) - dz. nr 513 obręb 83/2 Miastko oraz doposażenie istniejących placów zabaw w m. Chlebowo - dz. nr 440/34, Czarnica - dz. nr 363/9, Kawcze - dz. nr 141, Turowo - dz. nr 14/5, Świerzno - dz. nr 52, Pasieka (ul. Sosnowa dz. nr 746/3). 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: a)dokumentacji projektowych placów zabaw wraz z przykładowymi urządzeniami zabawowymi (załącznik nr 10); b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w.w. dokumentach obejmuje wykonanie i doposażenie placów zabaw w następujących miejscowościach: 1) Pasieka - wykonanie placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy (zgodnie z poz.11.4.1 dok. proj.), bez konieczności wykonania robót określonych w poz. 4 dok. proj. w zakresie niwelacji, utwardzenia terenu i wykonania nawierzchni trawiastej; 2) Miłocice - wykonanie placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy (zgodnie z poz.11.4.1 dok. proj.), bez konieczności wykonania robót określonych w poz. 4 dok. proj. w zakresie niwelacji, utwardzenia terenu i wykonania nawierzchni trawiastej; 3) Miastko (ul. Rodzinna) - wykonanie placu zabaw w skład którego wchodzi: niwelacja i utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni piaszczystej o gr. 30 cm, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej; 4) Chlebowo - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - pajęczyna z drewna (dostawić do istniejącego zestawu wieży ze ślizgiem); 5) Czarnica - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - karuzelę czteroramienną; 6) Kawcze - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - huśtawkę ogrodową; 7) Turowo - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - zestaw zabawowy; 8) Świerzno - doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - karuzelę czteroramienną; 9) Pasieka (ul. Sosnowa) doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe - zestaw zręcznościowy; 10) Trzebieszyno - montaż urządzenia zabawowego - huśtawka ważka; 4. Przedmiot zmówienia dotyczący doposażenia placów zabaw wykonać wg. załącznika nr 10 (zgodnie z zamieszczonymi zdjęciami lub równoważne). Urządzenia te należy wykonać w większości z konstrukcji drewnianej (karuzelę z konstrukcji metalowej). Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw powinny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być zgodne z polskimi normami PN - EN 1176-1:2009 i PN - EN 1176-7:2009 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 2. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 3. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 6 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności; b) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (silne opady deszczu).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77 - 200 Miastko, pokój nr 17. Opłata za siwz 60 zł - dotyczy wersji papierowej przekazanej na wniosek wykonawcy..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77 - 200 Miastko, pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2013-07-26 09:28:31 64.KB 359 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ place zabaw.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:29:04 331KB 162 razy
2 Opis_placu_zabaw_Rodzinna.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:29:59 1.7MB 333 razy
3 STWiOR_Rodzinna.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:30:18 418KB 148 razy
4 Zagospodarowanie-placu_zabaw_Rodzinna.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:31:04 7.0MB 158 razy
5 Opis_plac_ zabaw_Milocice.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:31:43 1.8MB 438 razy
6 STWOiR_Milocice.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:32:05 375KB 142 razy
7 Zagospodarowanie_placu_zabaw_Milocice.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:32:46 5.1MB 145 razy
8 Opis_plac_zabaw_Pasieka.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:33:33 1.9MB 390 razy
9 STWiOR_Pasieka.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:34:00 398KB 169 razy
10 Zagospodarowanie_placu_zabaw_Pasieka.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-26 09:34:49 2.8MB 169 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienie_SIWZ_place_zabaw.pdf 2013-08-05 14:00:00 69.KB 383 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie przetargu.pdf 2013-08-19 13:39:24 24.KB 0 razy
2 uniewaznienie_postepowania_place_zabaw.pdf 2013-08-19 13:46:39 24.KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 26-07-2013 09:28:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 26-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 19-08-2013 13:46:39