Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo gm. Miastko - WIT.RI.271.9.2013.IF

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej Stachowo - Szydlice - Obrowo, gm. Miastko. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1)dokumentacji projektowej:a) Sieć wodociągowa Stachowo - Szydlice -Obrowo b) Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w miejscowości Szydlice gm. Miastko. 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1 sieci wodociągowej i przyłączy o łącznej długości 4.065,90m z rury rur PE100 RC o średnicach: Ø 110x6,6 - 1338,70 m; Ø 90x5,4 - 2146,30 m; Ø 50x3,0 - 42,30 m; Ø 40x2,4 - 390,90 m; Ø 30x2,0 - 147,70 m; wraz z uzbrojeniem (armatura odcinająca, hydranty, zdrój uliczny) 3.2 przejść przez przeszkody terenowe rurami Ø 160/110/90 mm - 159,5 m w tym: - pod drogą powiatową - 15 m; - pozostałe przejścia, przewierty sterowane pod urządzeniami melioracyjnymi oraz nieużytkami rolniczymi - 144,50 m;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26.06.2013r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BGŻ S.A O/Miastko, nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie tj. do dnia 26.06.2013r. do godz. 12:00 - znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 1) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 10.3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 2)dla wadium wniesionego w pieniądzu - zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7.2. Wadium wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty jego prowadzenia oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę; 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium 1)Wykonawca, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp, a jego oferta w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 2)wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp; 3)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy ws. zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy; 4)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) wystąpią przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a Pzp (brak odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium: 1)jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dowód zrealizowania przelewu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 2)jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 10.3. pkt. 2-5 siwz ) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 2. pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 3. dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) - w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 4. wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 siwz (druk do wypełnienia lub wzorowania się);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty: 1)zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku jakiejkolwiek sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków lub konieczność zmiany podyktowana zostanie powodami zdrowotnymi, losowymi tej osoby co w sposób uzasadniony zagrażać będzie wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie; 2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest: a)wstrzymaniem robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które nie ponosi Wykonawca żadnej odpowiedzialności; b) wykopaliskami uniemożliwiającymi wykonywanie robót; c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i gruntowymi tj. długotrwałe opady deszczu powodujące podwyższenie poziomu wody gruntowej i lub podtopienie powierzchni gruntów objętych terenem budowy w stopniu uniemożliwiającym prowadzenia robót; d) koniecznością dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej na wniosek stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót - zmiana trasy sieci, posadowienia przepompowni; 3)zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca (warunki gruntowe np. lokalne źródliska uniemożliwiające utrzymanie zakładanego tempa realizacji robot, ani też uniemożliwiające zaangażowanie większego potencjału technicznego) - na jego wniosek. 4)zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonej w życie stosownymi przepisami i obowiązującej w dacie wystawiania faktur zmienionej wysokości stawki podatku VAT w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokoj nr 17, 80 zł - dotyczy wersji papierowej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19, (I piętro sekretariat burmistrza).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WIT.RI.271.9.2013.IF.pdf 2013-06-11 14:07:59 258KB 418 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WIT.RI.271.9.2013.IF.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:07:59 318KB 160 razy
2 dok_proj_szydlice_rys_11.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 101KB 125 razy
3 dok_proj_obrowo_rys_4.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 437KB 148 razy
4 dok_proj_obrowo_rys_6.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 485KB 146 razy
5 dok_proj_obrowo_rys_9.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 357KB 139 razy
6 dok_proj_obrowo_rys_7.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 516KB 144 razy
7 dok_proj_obrowo_rys_8.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 469KB 161 razy
8 dok_proj_szydlice_rys_10.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.0MB 143 razy
9 dok_proj_szydlice_rys_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 4.1MB 200 razy
10 dok_proj_szydlice_rys_12.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.2MB 183 razy
11 dok_proj_szydlice_rys_8.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.8MB 176 razy
12 dok_proj_szydlice_rys_9.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.0MB 148 razy
13 dok_proj_szydlice_rys_5.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.5MB 176 razy
14 dok_proj_obrowo_rys_2.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 489KB 150 razy
15 dok_proj_obrowo_rys_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 687KB 148 razy
16 dok_proj_obrowo_rys_3.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 754KB 158 razy
17 opis_techniczny_obrowo.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 134KB 1083 razy
18 dok_proj_szydlice_rys_4.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.1MB 195 razy
19 dok_proj_szydlice_rys_1.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 4.7MB 147 razy
20 stwiorb_wit.ri.271.9.2013.if.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 291KB 191 razy
21 dok_proj_szydlice_rys_6.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.6MB 132 razy
22 dok_proj_szydlice_rys_7.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 1.2MB 121 razy
23 dok_proj_obrowo_rys_5.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 572KB 130 razy
24 opis_techniczny_szydlice.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 13.MB 661 razy
25 dok_proj_szydlice_rys_3.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-06-11 14:08:46 2.3MB 162 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnenie tresci Siwz_wodociag Obrowo_Szydlice.pdf 2013-06-20 09:42:58 60.KB 526 razy
Wynik postępowania
1 wybór najkorzystniejszej oferty_Obrowo.pdf 2013-06-27 14:39:47 19.KB 416 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf 2013-07-04 12:41:13 39.KB 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 11-06-2013 14:07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 11-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 04-07-2013 12:41:13