Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych - WOA.271/4/2012

Numer ogłoszenia: 348412 - 2012
data zamieszczenia: 14.09.2012


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko , ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku i Szkole Podstawowej w Wałdowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko w ramach projektu: Ku doskonałości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr projektu WND - POKL.09.01.02-22-218/10; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oświadczenie innego Podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 2)Wykazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miastko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, ul. Bolesława Chrobrego 7, 77-200 Miastko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 14:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku, ul. Bolesława Chrobrego 7, 77-200 Miastko p. nr 16( parter - sekretariat szkoły);.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Ku doskonałości jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. V b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. II c w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. IV a w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. V a i Vc w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. VI a i VI b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. VI c i VI d w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. II- VI w Szkole Podstawowej w Wałdowie.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. II a w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. V a w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. IV a w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. VI a,VI b i VI c w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. VI c i VI d w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. V b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. IV b i IV c w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego uzupełniających w kl. I-VI w Szkole Podstawowej w Wałdowie.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. I c w Szkole Podstawowej nr 1 w Mistku.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. III b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. V w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. VI b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. IV c w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. IV b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. IV c w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. V d w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. IV a w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. III a w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. II b w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w klasach III w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. V w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uzupełniających w kl. I-VI w Szkole Podstawowej w Wałdowie.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej w kl. I-II w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej w kl. III-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej w kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych logopedycznych w kl. I-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku i w Szkole Podstawowej w Wałdowie.

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych teatralnych uzupełniających w kl. I-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych tanecznych w kl. I-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_WOA-271-4-2012.pdf 2012-09-14 15:04:08 247KB 436 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_WOA-271-4-2012.pdf 2012-09-14 15:04:08 1.1MB 76 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_WOA.271.4.2012.pdf 2012-09-25 12:11:29 337KB 72 razy
2 12_04_2013_07_54_11_wybor_oferty_WOA.271.4.2012.pdf 2013-04-12 07:54:11 662KB 470 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_05102012.pdf 2012-10-05 12:13:40 253KB 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 14-09-2012 15:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Ramion 14-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 05-10-2012 12:13:40