Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

Burmistrz Miastka

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko

1. Przystąpić do konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka

Kultury w Miastku może osoba, która spełnia następujące wymagania:

Niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) pełna zdolność do czynności prawnych

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

d) nieposzlakowana opinia

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub za przestępstwo skarbowe

f) korzystanie z pełni praw publicznych

g) wykształcenie wyższe magisterskie preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, kulturoznawstwo, animacja kultury, zarządzanie, ekonomia.

h) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy w instytucjach kultury lub urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalną

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych

b) umiejętność obsługi komputera

c) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej

d) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych związanych z działalnością instytucji kultury

e) wysoka kultura osobista

f) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność zarządzania zespołem

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. kierowanie pracą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku i reprezentowanie go na zewnątrz
  2. wykonywanie zadań określonych w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

c) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku

d) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy

e) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań, określonymi w uchwale budżetowej miasta na dany rok

f) gospodarowanie mieniem

g) przedstawianie burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych, programów, sprawozdań, informacji o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

h) współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działalność kulturalną

i) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w świetlicach wiejskich

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) kwestionariusz osobowy

c) CV

d) pisemna, autorska koncepcja funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodka

e) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

f) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe

g) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

i) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

j) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/

k) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

l) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim

ł) kserokopia dowodu osobistego

m) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku”, w terminie do dnia 19.03.2018 r., do godz. 16.00

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 10.04.2018 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia otrzymanych wniosków: do 23.03.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2016. poz. 922 jednolity tekst/, oraz ustawą z dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych - / Dz.U. z 2016. poz.902 jednolity tekst/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

5. Informacje dodatkowe:

a) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miastka

b) wymiar czasu pracy - pełny etat

c)informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury będą dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku, ul. Kazimierza Wielkiego 3, w godzinach urzędowania placówki

d) Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik konkurs na dyrektora Miesjko-Gmninnego Ośrodka Kulury w Miastku.pdf 2018-02-15 10:17:34 pobrano 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 15-02-2018 10:17:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 15-02-2018 10:17:34