OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miastka

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miastku Uchwały Nr XL/359/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko.

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko mogą być składane do dnia 06.12.2017r. W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miastku istnieje także możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Uwagi i wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@um.miastko.pl

 

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miastka.

 Burmistrz Miastka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 03-11-2017 14:05:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 30-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 03-11-2017 14:06:32