OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

 

OGŁOSZENIE
O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

do projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta

 

1. Gmina Miastko informuje, że dnia 21 kwietnia 2017 r. działając na mocy:

ogłasza otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych – spółdzielnią mieszkaniową do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

 

2. Podstawowe informacje o projekcie

a) Projekt pn „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima realizowany będzie w ramach wniosku, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowywanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

b) Partnerem Wiodącym w projekcie będzie Gmina Miastko.

c) Przewidywany czas realizacji projektu: od 01. 10. 2017 r. do 31. 12. 2018 r.

d) Typy beneficjentów z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa w celu realizacji projektu zgodnie z wytycznymi określonymi Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 8.1.2:

- spółdzielnie mieszkaniowe.

e) Typy projektów możliwe do realizacji w ramach partnerstwa zgodnie z wytycznymi określonymi Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 8.1.2:

kompleksowa rewitalizacja wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji obszarów problemowych poprzez:

f) Wartość nakładów przewidzianych na realizacją zadań przez partnera opisanych w pkt. 4 lit. a nie może przekroczyć kwoty: 482 700,00 zł brutto.

3. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja Projektu pn. Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima, który zostanie złożony w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie opisanych szczegółowo w pkt. 4.

4. Zadania partnera

Do zadań partnera należało będzie:

a) realizacja przypisanych we wniosku o dofinansowanie i umowie partnerstwa działań projektowych polegających na zagospodarowaniu najbliższego otoczenie dla co najmniej 7 budynków spółdzielni mieszkaniowej w obrębie obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima poprzez remont:

Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pok. 19 z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych – spółdzielni mieszkaniowych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2  Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Nie otwierać przed godz. 1215 w dniu 11. 05. 2017 r.”,

d) Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 11. 05. 2017 r. do godz. 1200. Przyjmuje się że wskazany okres 21 dni będzie liczony w dniach kalendarzowych. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Miastku. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane,

e) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11. 05. 2017 r., o godz. 12:15wsiedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, pok. nr 15.

 

Osoby do kontaktu w sprawie naboru: Marta Muchowska-Narloch – tel. (59) 857 07 31

 Tomasz Krauze – tel. (59) 857 07 33

8. Informacja o wynikach wybranej oferty

a) Partner zostanie wybrany przez Komisję ds. wyboru ofert powołaną przez Burmistrza Miastka,

b) Na partnera wybrany zostanie podmiot, który spełni wszystkie kryteria oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu i przedstawi najtańszą ofertę realizacji zadań,

c) Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania konkursowego w terminie siedmiu dni od daty jego zakończenia,

d) Informacja o podmiocie który zostanie wyłoniony na partnera w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy Miastko www.miastko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko www.bip.miastko.pl ,

e) Z partnerem wyłonionym w toku postępowania konkursowego zwarta zostanie umowa partnerska, w celu wspólnej realizacji projektu..

9. Informacje dodatkowe

a) W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta spełniła wszystkie kryteria oceny oferty i zawiera kolejną najniższą wartość realizacji zadań,

b) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn,

c) Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta lub w przypadku niewybrania wniosku do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.

10. Załączniki

10. 1. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami.
10. 2. Uzgodniony zakres Zintegrowanego Projektu Rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – część infrastrukturalna.
10. 3. Obszar rewitalizacji „C” – załącznik graficzny.
10. 4. Regulamin konkursu.
10. 5. Wzór protokołu z wyboru partnera.

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik protokół z wyboru partnera.pdf 2017-05-18 10:37:32 pobrano 57 razy
2 zalacznik Zał. 10.1 do ogłoszenia - wzór formularza ofertowego.doc 2017-04-21 14:11:03 pobrano 157 razy
3 zalacznik Zał 1 do oferty - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.doc 2017-04-21 14:11:03 pobrano 156 razy
4 zalacznik Zał 2 do oferty - oświadczenie o posiadanej dokumentacji.doc 2017-04-21 14:11:03 pobrano 150 razy
5 zalacznik Zał 3 do oferty - harmonogram finansowy.doc 2017-04-21 14:11:03 pobrano 147 razy
6 zalacznik Zał 4 do oferty - oświadczenie o niezleganiu ZUS, US.doc 2017-04-21 14:11:03 pobrano 146 razy
7 zalacznik Zarządzenie Burmistrza NR 433VII2017.pdf 2017-04-21 14:07:11 pobrano 154 razy
8 zalacznik Zał nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miastka - Ogłoszenie o naborze partnera.pdf 2017-04-21 14:07:11 pobrano 161 razy
9 zalacznik Zał 10.2 do ogłoszenia - uzgodniony zakres przedsięwzięcia.pdf 2017-04-21 14:07:11 pobrano 158 razy
10 zalacznik Zał 10.3 do ogłoszenia - obszar rewitalizacji C.pdf 2017-04-21 14:07:11 pobrano 157 razy
11 zalacznik Zał 10.4 do ogłoszenia - regulamin konkursu na wybór partnera.pdf 2017-04-21 14:07:11 pobrano 151 razy
12 zalacznik Zał. 10.5 do ogłoszenia - wzór protokołu z wyboru partnera.pdf 2017-04-21 14:07:11 pobrano 270 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 21-04-2017 14:07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Muchowska - Narloch 21-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 18-05-2017 10:37:32