Sekretarz Miastka

Elżbieta Kozieł

Kompetencje:

Sekretarz, w imieniu Burmistrza, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej.

          Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy,
 2. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,
 3. inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy,
 4. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,
 5. wykonywanie powierzonych czynności Administratora Danych Osobowych,
 6. wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
 8. kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem,
 9. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów miasta i Burmistrza oraz przestrzegania regulaminów wewnętrznych, a także nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie,
 10. zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Burmistrzu bądź Radzie,
 11. prowadzenie gospodarki etatami, z zastrzeżeniem § 28 i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych, doskonalenia kadr,
 12. pełnienie – z upoważnienia Burmistrza – funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, poprzez m. in.: podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników Urzędu, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – z wyłączeniem naczelników wydziałów, udzielanie urlopów, awansowanie, nagradzanie,
 13. prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi,
 14. potwierdzanie własnoręczności podpisów,
 15. zapewnienie - w odniesieniu do podległych wydziałów - funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, której celem jest zapewnienie w szczególności:
  1). zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2) skuteczności i efektywności działania,
  3) wiarygodności sprawozdań,
  4) ochrony zasobów,
  5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  7) zarządzania ryzykiem.sprawowanie bezpośredniego nadzór nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Kontroli,
  8) ustalanie w porozumieniu z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza oraz Skarbnikiem, zakresów czynności i odpowiedzialności dla Naczelników Wydziałów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  9) pełnienie zastępstwa Burmistrza w czasie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.

  Do zadań Sekretarza należy ponadto:
  1. negocjowanie porozumień dotyczących przejmowania przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej oraz nadzór nad funkcjonowaniem tych porozumień,
  2. w zakresie powierzonym przez Burmistrza – organizowanie pracy Kolegium Burmistrza, koordynowanie współpracy Burmistrza z Radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy,  w tym m. in. przygotowanie, w uzgodnieniu z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem, tematyki i materiałów na posiedzenia Burmistrza,
  3. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na Kolegium Burmistrza,
  4. nadzorowanie dokumentowania pracy Burmistrza i Rady oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza i Urzędu oraz realizacja uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza;
  5. prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,
  6. sporządzanie testamentu w formie przewidzianej w art. 951 Kodeksu cywilnego.

  Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Sekretarza określa Burmistrz w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 5.

  W przypadku nieobecności Sekretarza zastępstwo ustala Burmistrz.

Kontakt:

sekretarz@um.miastko.pl

tel. +48 59 857 07 70

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-04-2011 08:25:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Witold Konieczny 02-01-2019 13:49:52