Wydział Organizacyjno - Administracyjny

1. Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Ludności,
2. Stanowisko - Biuro Obsługi Klienta
3. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Biura Rady
4. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
5. Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i ochrony informacji niejawnych,
6. Stanowisko ds. kadr,
7. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi informatycznej,
8. Stanowisko ds. organizacyjnych, OSP,  ppoż. i bhp,
9. Stanowisko ds. zamówień publicznych,
10. Satnowiska robotnicze.

Biuro Kontroli:

11. Zespół Radców Prawnych,
12. Audytor zewnętrzny,
13. Stanowisklo ds. kontroli wewnętrznej,
14. Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
15. Satnowisko ds. nadzoru właścicielskiego spółek Gminnych.
 

 1. Do zadań Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego należy, w szczególności:
 1. w zakresie spraw administracyjnych:
 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 2. opracowywanie projektu Regulaminu pracy Urzędu, kontrola jego funkcjonowania, przedstawianie Burmistrzowi propozycji zmian,
 3. nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie,
 4. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu,
 5. koordynacja zadań dot. ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej,
 6. obsługa sekretariatu Burmistrza, Zastępcy Burmistrza,
 7. prowadzenie rejestru wydanych przez Burmistrza upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw,
 8. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
 9. przekazywanie do realizacji zarządzeń Burmistrza właściwym komórkom organizacyjnym,
 10. realizowanie zadań dot. organizacji załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 11. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym lub jednostkom organizacyjnym Gminy do załatwienia wg właściwości, kontrolowanie terminowego załatwienia skarg i wniosków,
 12. organizacja i obsługa techniczno-biurowa narad zwoływanych przez Burmistrza,
 13. ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu, zapewnienie obsługi pocztowej,
 14. prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej i technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do parlamentu Europejskiego, do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych,
 15. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu;
 1. z zakresu obsługi Biura Obsługi Klienta:
 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych,
 2. przyjmowanie interesantów,
 3. rejestracja korespondencji w elektronicznym obiegu dokumentów,
 4. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych Wydziałów,
 5. przygotowanie listów i przesyłek do doręczania przez gońca
 6. wysyłanie i odbiór korespondencji,
 7. obsługa centrali telefonicznej;
 1. z zakresu kadr i administracji:
 1. prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników Urzędu, w tym:
 1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 2. przyjmowanie i wywieszanie w lokalu urzędu pism sądowych, ogłoszeń, zawiadomień
   i obwieszczeń,
 3. wystawianie zaświadczeń objętych ochroną danych osobowych;
 1. z zakresu obsługi Biura Rady:
 1. zapewnienie administracyjnej, kancelaryjnej i technicznej obsługi Rady oraz jej komisji, a w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek pomocniczych:
 1. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza, przekazywanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu lub jednostkom organizacyjnym gminy;
 1. z  zakresu zamówień publicznych:
 1. przygotowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z prawem zamówień publicznych dla Wydziałów i Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 2. branie czynnego udziału w komisjach przetargowych,
 3. udział w rozstrzyganiu kwestii spornych, odwołań,
 4. sporządzanie umów z wykonawcami robót, dostawcami i usługodawcami;
 1. z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej:
 1. w zakresie zadań obronnych:
 1. w zakresie obrony cywilnej należy,
 1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. w zakresie informacji niejawnych:
 1. ewidencja ludności, ewidencji działalności gospodarczej i dowodów osobistych, mieszkańców Gminy;
 2. sprawy organizacyjne, bhp, i ppoż. Urzędu  oraz Ochotniczej Straży Pożarnej;
 3. zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w niezbędne do pracy materiały i urządzenia;
 4.  obsługa informatyczna i doposażenie stanowisk pracy;
 5. w zakresie współpracy:
 1. współdziałanie z innymi stanowiskami pracy Urzędu w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji nałożonych zadań,
 2. współdziałanie z organizacjami administracji rządowej i innymi organami w zakresie realizacji zadań;
 1. koordynowanie działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
 2. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą akcji lub udziałów Gminy w spółkach handlowych;
 3. współpraca z Radami Nadzorczymi spółek z udziałem Gminy;
 4. udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz ludności;
 5. współpraca z Biurem Kontroli;
 1. Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-05-2011 09:36:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 06-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 06-03-2015 13:30:59