Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku

 

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku, 
77-200 Miastko, ul. Armii Krajowej 15a

 Wymiar czasu pracy :
pełny etat. ,

Z
akres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku :

- gospodarowanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Miastko, określenie kierunków działania jednostki , kierowanie jednostką i reprezentowanie jej  na zewnątrz, wykonywanie obowiązków  pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

  2.Wymagania niezbędne

    - wykształcenie :wyższe o profilu prawniczym ,administracyjnym ,ekonomicznym  lub

        budowlane.

    - 5 – letni staż pracy

     - dobry stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika jednostki,

    - obywatelstwo polskie,

    - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

    - korzystanie z pełni praw publicznych,

    - posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych

    - nieposzlakowana opinia.

    - niekaralność  zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami

       publicznymi / Dz.U.  z 2005 Nr 14,poz.114 z późn.zm/     

    3.  Wymagania dodatkowe

     1/ znajomość następujących aktów prawnych:

     - ustawa z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U.z 2001r. nr

       142,poz.1591z późn.zm/,

     - ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/Dz.U. Nr 249 poz.2104

        z późn.zm/

    - ustawy z dn. 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej/tekst jedn. Dz.U z 2011r.

        Nr 45,poz.236/

     2/ umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność.

    4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

       - praca na różnych piętrach i w terenie.

      -  W m-cu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi  6% 

    5. Wymagane dokumenty:

     - kwestionariusz osobowy,

     - list motywacyjny,

      -CV,

   - autorska koncepcja pracy zakładu budżetowego,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

   - zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych  stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

   - oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim,

   - oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

      stanowisku/ w przypadku zatrudnienia ,kandydat zostanie skierowany na badania  lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/,

   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   -  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa  popełnione umyślnie/ w

      przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z  Krajowego Rejestru Karnego/,

  - oświadczenie kandydata ,że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie  karne,

  - oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ,

  - kserokopia dowodu osobistego,

 -  w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego  Niepełnosprawność,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku ul.Grunwaldzka 1 od dnia  23.07.2012r. do dnia 03.08.2012r.

do godz.15.15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kwestionariusz osobowy ,list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm./”oraz podpisem kandydata poniżej klauzuli.

Informacja o wynikach konkursu  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul.Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno -Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od konkursu  bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-07-2012 12:29:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 20-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:55:52