Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WIT.271.6.2011.KR

 

WIT.271.6.2011.KR  - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
1. Zamawiający
 
1.1. Nazwa: Gmina Miastko
 
1.2. Adres : Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
 
1.3. Województwo: Pomorskie
 
1.4. tel. (059) 857-20-81do 86, faks (059) 857-23-68; REGON:000526357, NIP: 842-13-35-297            
 
1.5. Poczta elektroniczna (e-mail): it@umig.miastko.pl
 
1.6. Adres internetowy (URL) www.miastko.pl
 
1.7. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Izabela Klasa, Kamila Rutkowska
 
1.8. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
 
2. ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ   PUBLICZNYCH
 
Numer ogłoszenia w spisie BZP 143575-2011 z 20.05.2011r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie zamówienia: nie
 
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
 
110386,88 PLN
 
RODZAJ ZAMÓWIENIA - roboty budowlane            
 
4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Przetarg nieograniczony
 
5.  NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
 
Remont parkingu dla pojazdów osobowych na osiedlu Marii Konopnickiej w Miastku.
 
5.1. KRÓTKI OPIS
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie parkingu dla pojazdów osobowych na osiedlu Marii Konopnickiej w Miastku na działkach nr 128/13, 128/18, 264 obręb ewidencyjny 83/4. Remont polegać będzie na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki polbruk grubości 8 cm na istniejącej nawierzchni betonowej oraz częściowo na nowo przygotowanym podłożu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Inwestycja zakłada również montaż obrzeży i krawężników po obwodzie remontowanego parkingu oraz wymianę istniejących studzienek odprowadzających wody opadowe z obszaru placu zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. Ułożenie nowej nawierzchni nie będzie kolidowało oraz naruszało istniejącego uzbrojenia terenu.
 
Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują:
 
1) dokumentacja projektowa remontu parkingu dla pojazdów osobowych na osiedlu Marii Konopnickiej w Miastku,
 
specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiar robót.
5.2. Wspólny Słownik Zamówienia:
 
45213312-3; 45111000-8
 
6. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
6.1. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
 
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski, 77-143 Studzienice, ul. Osiedle Leśne 1
 
6.2. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z  najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)
 
Cena wybranej oferty: 110386,88 PLN
 
Oferta z najniższą ceną:110386,88 PLN
 
Oferta z najwyższą ceną: 169256,33 PLN
 
7. INNE INFORMACJE
 
7.1. Data udzielenia zamówienia: 29.06.2011 r.
 
7.2. Liczba otrzymanych ofert: 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 29-06-2011 13:20:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 29-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 29-06-2011 13:20:29