Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.4.2012.LJ

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 22 czerwca 2012 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2011 roku.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2011 rok.

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku za 2011 rok.

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Miastku za 2011 rok.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za 2011 rok.

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku za 2011 rok.

15. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek oświatowych za 2011 rok.

16. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miastka z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2011 rok;

a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miastko za 2011 rok,
c/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka,
d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku,
e/ dyskusja w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka z realizacji budżetu za 2011 rok,
f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2011 rok,
g/ podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2011 rok.

17. Przyjęcie informacji komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

18. Przyjęcie informacji komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

19. Przyjęcie informacji Komendanta Straży Gminnej o stanie porządku na terenie Gminy.

20. Przyjęcie informacji Burmistrza o działalności spółek handlowych, w których Gmina Miastko jest udziałowcem.

21. Informacja o stanie przygotowań Gminy do sezonu turystycznego.

22. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Miastko.

23. Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 2015 roku.

24. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy  Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

25. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miastko.

26. Podjęcie uchwał w sprawach:
26.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,
26.2. oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki gruntu nr 195/2 o pow. 291 m2, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko),
26.3. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (dot. działek nr: 42/37, 42/38, 42/35, 42/4, położonych w obrębie Bobięcino, gm. Miastko pod inwestycje celu  publicznego),
26.4. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości (dot. działek nr: 310/5 o pow. 0,2 ha, położonej w obrębie Role – Żabno, gm. Miastko, 243/4  o pow. 0,99 ha, położonej w obrębie Role – Żabno, gm. Miastko, 107/1 o pow.  0,0016ha, położonej w obrębie 83/4, m. Miastko, 80/4 o pow. 0,0094ha, położonej  w obrębie 83/5, m. Miastko, 90/4 o pow. 0,0042ha, położonej w obrębie 83/5, m. Miastko),
26.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki nr 238/2 o pow. 0,4044ha, położonej w obrębie Wałdowo, gm. Miastko),
26.6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu stanowiących mienie komunalne (dot. działek gruntu nr: 210 o pow. 0,0212ha, 211 o pow. 0,0217ha, położonych w Miastku przy ul. Szewskiej), 
26.7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy – porozumienia z Powiatem Bytowskim  w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Program likwidacji eternitowych pokryć  dachowych w powiecie bytowskim”,
26.8. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
26.9. skargi na działalność Burmistrza Miastka
26.10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO,
26.11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA –DWORCOWA – MŁODZIEŻOWA,
26.12. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  

27. Odpowiedzi na interpelacje.

28. Wolne wnioski.

29. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 15-06-2012 15:07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 12-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 15-06-2012 15:07:22