Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.4.2012.LJ

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 22 czerwca 2012 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 kwietnia 2011 roku.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2011 rok.

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku za 2011 rok.

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Miastku za 2011 rok.

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za 2011 rok.

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku za 2011 rok.

15. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek oświatowych za 2011 rok.

16. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miastka z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2011 rok;

a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miastko za 2011 rok,
c/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka,
d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku,
e/ dyskusja w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka z realizacji budżetu za 2011 rok,
f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2011 rok,
g/ podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2011 rok.

17. Przyjęcie informacji komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

18. Przyjęcie informacji komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

19. Przyjęcie informacji Komendanta Straży Gminnej o stanie porządku na terenie Gminy.

20. Przyjęcie informacji Burmistrza o działalności spółek handlowych, w których Gmina Miastko jest udziałowcem.

21. Informacja o stanie przygotowań Gminy do sezonu turystycznego.

22. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Miastko.

23. Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008 – 2011 z perspektywą do 2015 roku.

24. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy  Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

25. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miastko.

26. Podjęcie uchwał w sprawach:
26.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,
26.2. oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki gruntu nr 195/2 o pow. 291 m2, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko),
26.3. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (dot. działek nr: 42/37, 42/38, 42/35, 42/4, położonych w obrębie Bobięcino, gm. Miastko pod inwestycje celu  publicznego),
26.4. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości (dot. działek nr: 310/5 o pow. 0,2 ha, położonej w obrębie Role – Żabno, gm. Miastko, 243/4  o pow. 0,99 ha, położonej w obrębie Role – Żabno, gm. Miastko, 107/1 o pow.  0,0016ha, położonej w obrębie 83/4, m. Miastko, 80/4 o pow. 0,0094ha, położonej  w obrębie 83/5, m. Miastko, 90/4 o pow. 0,0042ha, położonej w obrębie 83/5, m. Miastko),
26.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki nr 238/2 o pow. 0,4044ha, położonej w obrębie Wałdowo, gm. Miastko),
26.6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu stanowiących mienie komunalne (dot. działek gruntu nr: 210 o pow. 0,0212ha, 211 o pow. 0,0217ha, położonych w Miastku przy ul. Szewskiej), 
26.7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy – porozumienia z Powiatem Bytowskim  w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Program likwidacji eternitowych pokryć  dachowych w powiecie bytowskim”,
26.8. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
26.9. skargi na działalność Burmistrza Miastka
26.10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO,
26.11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA –DWORCOWA – MŁODZIEŻOWA,
26.12. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  

27. Odpowiedzi na interpelacje.

28. Wolne wnioski.

29. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 15-06-2012 15:07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 12-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 15-06-2012 15:07:22