Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja w sprawie możliwości zgłoszenia się mieszkańców gminy Miastko do udziału w debacie nad ,,Raportem o stanie gminy Miastko za 2018 r. 2019-06-06 11:18:34
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna 2019-06-03 14:06:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka w gminie Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-23 12:36:08
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 przez ciek b/n w m. Kowalewice" 2019-05-09 08:24:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 przez ciek b/n w m. Kowalewice" 2019-04-05 14:53:49
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r. 2019-02-22 10:57:43
Obwieszczenie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wszczęciu w dniu 20 grudnia 2018 r. postępowania administracyjnego z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o., Miastko, uzupełnionego w dniu 04 stycznia 2019 r. dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody w miejscowości Piaszczyna. 2019-02-21 15:11:42
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role -Rozjazd" 2019-02-12 14:21:32
Godziny pracy Urzędu w dniach 24.12.2018 i 31.12.2018 - dokument stracił ważność 2018-12-17 15:30:13
Ogłoszenie o konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej. 2018-11-30 15:14:40
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzcji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd" - dokument stracił ważność 2018-11-28 08:30:21
Zawiadomienie o wyłożeniu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Miastko - dokument stracił ważność 2018-10-22 10:45:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gm. Miastko na 2018 r. 2018-01-29 16:05:05
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Miastku" 2018-01-10 15:02:57
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. 2017-12-04 12:57:33
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 2017-11-30 12:46:25
Informacja dotycząca czasowych utrudnień związanych z robotami budowlanymi na ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku - dokument stracił ważność 2017-10-27 13:51:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-07 07:41:19
Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską. 2017-09-06 09:23:47
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie przystąpienia przez RDOŚ w Gdańsku do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (budowa budynku mieszkalnego na działce nr 181/2 obr. ew. Świerzenko) na obszar Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy, możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie 2017-08-09 13:21:48
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI 2017-08-09 10:17:04
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu oraz Przedszkola nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku - dokument stracił ważność 2017-06-23 16:05:28
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023 2017-05-30 13:43:31
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017-04-28 08:44:17
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 2017-04-21 14:07:11
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych - dokument stracił ważność 2017-04-21 11:30:32
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego Gm. Miastko w 2017r. 2017-04-21 08:26:57
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW 2017-04-11 14:16:15
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - dokument stracił ważność 2017-03-30 18:45:21
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 2017-03-30 12:37:06
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.III.6620.55.2016.PK.10 2017-03-14 14:16:29
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów w roku 2017 w Gminie Miastko 2017-02-23 16:10:31
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o odwołaniu konsultacji społecznych 2017-02-22 15:11:29
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2017-02-14 10:00:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 199/2, 199/5, 196 i 199/19 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno. 2017-02-08 14:56:05
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV w Gołębsku (w obrębie ewidencyjnym Gatka) 2017-02-08 14:49:43
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biblioteki na działce nr 128/4 w obrębie ewidencyjnym Dretyń 2017-01-25 14:17:00
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015-2016 2017-01-24 11:20:11
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV na działkach nr 66/1, 58, 66/7, 67/1 i 64 w obrębie ewidencyjnym Gatka. 2017-01-18 12:05:47
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m-ci Turowo, na działkach nr 80, 81 i 82 obręb Turowo oraz nr 181 obręb Role-Żabno 2017-01-13 13:40:24
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry 2017-01-10 11:56:17
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej na działkach nr 422, 423/7 i 421/6 w obrębie ewidencyjnym 83/2 w Miastku (ul. Armii Krajowej). 2016-12-29 13:19:27
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry. 2016-12-21 15:12:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV na działkach nr 66/1, 58, 66/7, 67/1 i 64 w obrębie ewidencyjnym Gatka. 2016-12-20 08:05:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7840.1.340.289.2016.AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo" Etap X. Odcinek linii od granicy województwa pomorskiego do słupa nr TU-1 (z wyłączeniem tego słupa)" 2016-12-16 14:03:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biblioteki na działce nr 128/4 w obrębie ewidencyjnym Dretyń. 2016-12-16 13:28:15
Ogłoszenie o II naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 2016-12-15 15:01:48
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2017 r. 2016-12-09 11:47:22
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-12-08 14:27:04
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-12-05 13:11:12
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko rozwiązaniami, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dnia 24 listopada 2016r. 2016-12-05 10:07:23
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci cieplnej na działkach nr 67, 74/1, 87, 84/5 i 83 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Wielkopolska-Sikorskiego). 2016-12-01 14:06:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m-ci Turowo, na działkach nr 80, 81 i 82 obręb Turowo oraz nr 181 obręb Role-Żabno. 2016-11-28 15:53:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej na działkach nr 422, 423/7 i 421/6 w obrębie ewidencyjnym 83/2 w Miastku (ul. Armii Krajowej). 2016-11-25 14:23:46
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr WI-X.747.8f.2016.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźć - Żydowo Kierzkowo" dla nieruchomości w gminie Miastko. 2016-11-25 11:44:35
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-11-22 12:45:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry 2016-11-18 13:16:07
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Role 2016-11-18 13:13:51
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin. 2016-11-09 14:01:04
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2016-11-08 12:26:11
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-10-31 09:39:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2016-10-27 09:19:27
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica 2016-10-26 14:55:56
Postanowienie w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin. 2016-10-25 13:40:37
Raport z warsztatów dotyczących wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2016-10-24 15:19:28
Raport z warsztatów edukacyjno-informacyjnych 2016-10-24 15:18:05
Raport z badań CATI 2016-10-24 15:15:11
Zawiadomienie o zmianie przebiegu ciepłociągu w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-10-17 15:23:56
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-10-17 15:21:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-10-14 14:43:04
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 2016-10-14 14:37:26
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-10-11 14:03:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci cieplnej na działkach nr 67, 74/1, 87, 84/5 i 83 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Wielkopolska-Sikorskiego). 2016-10-07 13:45:41
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach nr 141, 10, 133, 126/14 i 140/13 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości). 2016-10-07 13:43:22
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna 2016-10-04 13:35:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Role 2016-09-29 14:38:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-09-23 13:09:25
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 86, 92/3, 90/2, 91, 90/12, 242/1, 240, 277/2 i 437 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2016-09-22 13:52:41
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Piaszczynie. 2016-09-20 14:24:15
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe - dokument stracił ważność 2016-09-20 12:02:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica 2016-09-15 14:20:11
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 2016-09-12 14:30:22
Zawiadomienie Burmistrza Miastka w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Miastku (ul. Fabryczna - ul. Wybickiego) 2016-09-08 14:37:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-09-07 14:47:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin 2016-09-07 14:44:58
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24.08.2016r. w sprawie wydania decyzji nr WI-X.747.5.2016.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla rpzedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźć - Żydowo Kierzkowo" dla gmin: Somonino, Nowa Karczma, Studzienice, Bytów, Miastko oraz części gminy Kościerzyna" 2016-09-07 14:35:06
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o podjęciu przez Radę Miejską w Miastku Uchwały Nr XXVI/232/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 - 2025 2016-09-05 14:29:54
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-09-02 14:59:12
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na działkach nr 35/4, 35/5, 126/14, 133 i 140/26 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości) 2016-09-02 12:31:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach nr 141, 10, 133, 126/14 i 140/13 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości). 2016-09-02 11:37:55
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2016-08-24 10:33:46
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna 2016-08-11 14:52:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 86, 92/3, 90/2, 91, 90/12, 242/1, 267, 240, 277/2 i 437 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2016-07-22 15:26:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na działkach nr 35/4, 35/5, 126/14, 133 i 140/26 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości) 2016-07-20 13:27:26
OGŁOSZENIE o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 2016-07-20 13:22:57
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2016-07-15 13:48:55
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 51/9 i 51/15 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-06-22 13:23:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-06-10 13:13:28
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dtotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na w Miastku przy ul. Dworcowej. 2016-06-08 12:50:30
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach nr 157/2, 160, 163/4, 162, 163/1, 55/3, 78/6, 76, 75/8, 74/1, 55/4, 65/3, 53/15, 64, 78/2, 119, 120/3, 78/13 i 122 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko. 2016-05-24 13:23:07
ONWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na działkach nr 51/9 i 51/15 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-05-20 12:12:31
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MAISTKA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 81/2, 82, 84, 85 oraz 86 położonych w obrębie ewidencyjnym Słosinko. 2016-05-20 12:09:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTK w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 37/1, 356/1 oraz 364/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wałdowo. 2016-05-20 12:07:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna - dokument stracił ważność 2016-05-19 14:31:21
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. - dokument stracił ważność 2016-04-29 13:00:51
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 47/21, 47/48, 47/54, 47/53 i 47/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko (ul. Leśna). - dokument stracił ważność 2016-04-22 10:41:00
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach nr 157/2, 160, 163/4, 162, 163/1, 55/3, 78/6, 76, 75/8, 74/1, 55/4, 65/3, 53/15, 64, 78/2, 119, 120/3, 78/13 i 122 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:11:48
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 81/2, 82, 84, 85 oraz 86 położonych w obrębie ewidencyjnym Słosinko. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:10:13
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 37/1, 356/1 oraz 364/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wałdowo. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:06:12
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka z dnia 13.04.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:15:28
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. - dokument stracił ważność 2016-03-25 11:01:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 47/21, 47/48, 47/54, 47/53 i 47/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko (ul. Leśna). - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:55:40
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.2.2016.MS z 17.03.2016r. o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:53:15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565; 568; 566; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:49:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 517; 423/6; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:44:17
OGŁOSZENIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA PRZEJĘCIE PROWADZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W WAŁDOWIE - dokument stracił ważność 2016-03-21 12:44:30
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 2016-02-26 14:59:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 15.02.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dretynek - dokument stracił ważność 2016-02-22 16:02:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.3.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565; 568; 566; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 09:12:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.2.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 09:10:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.1.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 517; 423/6; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 08:58:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 28.01.2016r. w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ZWiK w Miastku dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dretynek. - dokument stracił ważność 2016-02-05 08:55:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.33.2015.MS z 22.01.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej w Słosinku na działkach nr 9/5, 234, 418, 11/23 obręb ewidencyjny Słosinko. - dokument stracił ważność 2016-01-28 15:13:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.32.2015.MS z 22.01.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ulicy Koszalińskiej i jej skrzyżowania z ulicą Ogrodową na działkach nr 306/2, 352, 309, 337/5, 337/7, 351/4 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko - dokument stracił ważność 2016-01-28 15:11:59
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA" - dokument stracił ważność 2016-01-12 07:41:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 14.12.2015r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającen na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie ulic Klonowa - Wiązowa - dokument stracił ważność 2015-12-24 07:51:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 17.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociagowej w miejscowości Dretynek do zabudowań mieszkalnych na działkach nrn 299/3 i 298/2 obręb ewidencyjny Dretynek - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:59:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.33.2015.MS z 16.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej w Słosinku - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:56:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.32.2015.MS z 16.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ulicy Koszalińskiej i jej skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Miastku - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:53:12
Komunikat Burmistrza w sprawie dezyderacji na terenie Gminy Miastko 2015-12-16 08:20:32
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż fotoradaru wraz z netbook Dell 2015-12-03 09:04:46
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.30.2015.MS z 23.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:09:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:07:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:04:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-24 15:27:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.29.2015.MS z 16.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-19 14:45:48
Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2015-11-17 12:54:33
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 02.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-10 14:41:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.1.8.2015.RR z dnia 02.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-05 14:48:06
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 23.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-28 11:06:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 22.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-26 15:28:27
Ogłoszenie z dnia 23.10.2015 r. w sprawie: projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2015-10-23 12:25:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.30.2015.MS z 15.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-20 07:38:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.29.2015.MS z 15.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-16 15:15:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 30.09.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-06 07:53:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 28.09.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-01 07:18:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.2.2.2015.MS z dnia 16.09.2015 r. 2015-09-21 14:45:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z dnia 17.09.2015 r. 2015-09-21 14:32:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.11.2015.RR z dnia 08.09.2015 r. 2015-09-15 08:10:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.12.2015.RR z dnia 07.09.2015 r. 2015-09-09 14:53:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.19.2015.RR z dnia 07.09.2015 r. 2015-09-09 14:51:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.23.2015.RR z dnia 03.09.2015 r. 2015-09-09 14:48:29
WYPRAWKA SZKOLNA 2015 - dokument stracił ważność 2015-08-25 08:32:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.24.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 15:03:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.22.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 15:01:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.21.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 14:58:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.20.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 14:55:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.23.2015.RR z 24.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-27 15:33:16
Postanowienie nr WRG.6733.11.2015.RR z dnia 24.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-27 15:25:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.16.2015.RR z 23.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-24 14:41:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.14.2015.RR z 13.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-17 13:29:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.13.2015.RR z 13.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-17 13:23:02
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego - dokument stracił ważność 2015-07-13 10:50:33
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ ? ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY MIASTKO - dokument stracił ważność 2015-07-13 10:11:20
Sprostowanie do OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 - dokument stracił ważność 2015-07-13 08:21:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.9.2015.RR z 07.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-09 15:02:04
Obwieszczenie Burmistrza Miastka 2015-07-09 11:11:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.24.2015.RR z 07.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-08 14:52:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.22.2015.RR z 06.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-08 14:46:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.15.2015.RR z 03.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-06 15:39:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.14.2015.RR z 30.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-03 13:52:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.12.2015.RR z 26.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-29 11:42:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2025 - dokument stracił ważność 2015-06-25 15:04:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.21.2015.RR z dnia 23.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-25 14:59:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.20.2015.RR z dnia 23.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-25 14:22:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.19.2015.RR z dnia 22.06.2015r. 2015-06-24 09:35:00
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.15.2015.RR z 22.06.2015r. 2015-06-24 09:27:41
Zapytanie ofrtowe w sprawie obsługi prawnej Rady Miejskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-06-22 15:15:22
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2015.RR z 16.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-18 13:42:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2015.RR z dnia 15.06.2015r. 2015-06-16 13:04:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2015.RR z dnia 10.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-11 14:59:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.8.2015.RR z dnia 01.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-05 14:40:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2015.RR z dnia 27.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 08:45:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2015.RR z dnia 26.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 08:43:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2015.RR z dnia 25.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-28 15:02:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2015.RR z dnia 18.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-21 10:32:58
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2015-05-11 15:23:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2015.RR z dnia 30.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-04 09:42:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-20 10:00:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 15:01:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:58:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2015.RR z dnia 15.04.2015r. 2015-04-17 14:55:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:50:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:47:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2015.RR z dnia 14.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-16 12:25:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.8.2015.RR z dnia 14.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-16 12:23:23
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka pn. ARMII KRAJOWEJ - CHROBREGO - WRG.6721.1.2.2015.RR z dn. 13.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-15 10:05:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015.RR z dnia 02.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-08 14:24:26
OGŁOSZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko - WIT.6720.1.8.2014.RR z 30.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-01 08:31:57
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015.RR z 27.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-31 14:33:39
Rejestr klubów dziecięcych, prowadzony przez Burmistrza Miastka 2015-03-31 11:30:31
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015.RR z 13.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-13 12:51:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015.RR z 11.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-13 11:09:48
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Miastku przy ul. Armii Krajowej 34. 2015-03-11 15:55:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:23:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:19:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:16:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:14:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:12:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015 z dnia 12.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 13:31:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015 z dnia 09.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-11 13:52:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 06.02.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2015-02-06 11:33:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 27.01.2015r. - dokument stracił ważność 2015-01-28 14:55:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.19.2014 z dnia 20.01.2015r. - dokument stracił ważność 2015-01-20 14:20:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 22.12.2014r. - dokument stracił ważność 2014-12-23 14:21:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 18.12.2014r. o wyłożeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy Miastko do publicznego wglądu. - dokument stracił ważność 2014-12-18 08:50:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.18.2014 z dnia 11.12.2014r. - dokument stracił ważność 2014-12-12 14:04:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.19.2014 z dnia 01.12.2014 r. 2014-12-03 11:03:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2014 z dnia 25.11.2014r.5 - dokument stracił ważność 2014-11-26 13:34:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2014 z dnia 30.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-11-04 14:24:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.18.2014 z dnia 28.10.2014r. 2014-10-29 11:49:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko - dokument stracił ważność 2014-10-24 14:07:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 09.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-10 13:33:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2014 z dnia 07.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-10 13:31:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2014 z dnia 03.10.2014r. 2014-10-08 11:26:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2014 z dnia 30.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-08 11:21:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 18.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-09-24 14:04:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2014 z dnia 17.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-09-19 12:53:00
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2014 z 29.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:40:28
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2014 z 29.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:38:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.10.2014 z dnia 26.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:32:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z dnia 25.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-26 14:55:31
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z 04.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-04 16:01:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 21.07.2014r. w sprawie m.p.z.p. - dokument stracił ważność 2014-07-23 13:10:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 16.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-22 15:02:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.10.2014 z dnia 17.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-17 14:03:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2014 z dnia 09.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-14 14:27:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z dnia 07.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-08 12:53:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 30.06.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-02 14:16:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 27.06.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-01 12:17:41
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - dokument stracił ważność 2014-06-20 14:59:01
Ogłoszenie w sprawie konkursu na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. 2014-06-11 13:21:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 30.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-06-04 14:40:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 27.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-29 13:40:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2014 z dnia 26.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-26 14:55:21
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2014 z 13.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-14 14:19:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2014 z dnia 12.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-14 14:16:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko - dokument stracił ważność 2014-05-09 11:31:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - dokument stracił ważność 2014-05-09 11:24:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 28.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-29 14:25:50
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013" 2014-04-24 13:17:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2014 z 17.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-17 14:32:12
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2014 z 16.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-17 14:29:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2014 z 02.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-03 14:10:23
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2014 z 31.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-02 10:06:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 21.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-24 15:35:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 11.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-13 12:22:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2014 z 06.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-07 11:42:55
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 28.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-28 13:30:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 18.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-19 14:36:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 04.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-05 07:47:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 30.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-30 15:02:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 24.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-27 14:06:36
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 22.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-22 14:27:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 13.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-14 12:13:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 30.12.2013r. 2013-12-31 10:02:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 24.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-24 10:20:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 11.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-12 14:48:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 14:02:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 13:58:49
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 13:57:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 09.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-09 13:56:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 03.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-03 11:50:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 29.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-03 11:49:04
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 27.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:26:16
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 27.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:24:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 26.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:21:08
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 19.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:18:36
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 19.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-19 14:42:13
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 19.11.2013r. - - dokument stracił ważność 2013-11-19 14:40:45
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 15.11.2013r. - 2013-11-15 13:54:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 13.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-13 12:59:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 28.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-29 10:15:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 23.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-24 12:26:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:31:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:30:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:28:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:27:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 09.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-09 14:02:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 08.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-09 14:01:19
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "KDM" 2013-10-01 14:57:58
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "RONDO" 2013-10-01 14:54:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2013 z 17.09.2013r. - dokument stracił ważność 2013-09-17 14:34:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 05.09.2013r. - dokument stracił ważność 2013-09-09 14:18:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2013 z 25.07.2013r. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:13:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2013 z 25.07.2013r. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:11:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2013 z 21.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-21 14:16:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2013 z 18.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-19 13:34:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 14.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-17 15:03:19
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 05.06.2013r. - - dokument stracił ważność 2013-06-06 11:30:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 23.05.2013r. - dokument stracił ważność 2013-05-27 15:36:06
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 08.05.2013r. - dokument stracił ważność 2013-05-09 14:43:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2013 z 29.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-30 11:43:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2013 z 25.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-29 12:28:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 23.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-24 13:50:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA dot. projektów mpzp obszarów w Miastku - dokument stracił ważność 2013-04-09 10:53:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 05.04.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-09 10:50:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2013 z 05.04.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-08 13:56:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2013 z 28.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-04 10:59:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 12.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-03-13 09:30:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2013 z 08.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-03-11 14:54:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 25.02.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-02-25 15:12:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2013 z 14.02.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-02-14 15:06:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT - 7335/7/2010-2012 z 11.02.2013 r. 2013-02-12 14:44:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 30.01.2013 r. 2013-01-31 12:33:53
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. zespołu elektrowni wiatrowych "Słosinko" 2013-01-30 12:56:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2013 z 28.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-29 13:59:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z 22.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-23 12:53:46
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT - 7333/7/2010-2012 z 18.01.2013r. - dokument stracił ważność 2013-01-21 08:52:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 z 15.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-17 12:21:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2012 z 09.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-11 12:41:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2012 z 10.01.2013r. - dokument stracił ważność 2013-01-10 09:38:19
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu zmiany m.p.z.p. Os. "Czereśniowe" 2013-01-02 10:27:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 Z 18.12.2012r. - dokument stracił ważność 2012-12-18 12:20:23
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2012 z 26.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-27 10:01:01
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2012 z 22.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-26 11:12:13
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2012 z 22.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-26 11:10:16
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2012 z 09.11.2012r. 2012-11-09 10:33:34
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. RONDO 2012-11-07 14:59:33
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. KDM 2012-11-07 14:54:04
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2012 z 02.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-05 14:56:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2012 z 02.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-05 14:53:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7333/7/2010-2012 z 31.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-31 15:06:55
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2012 z 17.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-19 10:56:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 Z 16.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-17 10:21:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2012 Z 16.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-17 10:19:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.13.2012 z dnia 04.10.2012 - dokument stracił ważność 2012-10-05 09:56:34
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.41/VII/8331/129/12 z dnia 20.08.2012r. 2012-09-12 13:29:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.12.2012 z dnia 10.09.2012 - dokument stracił ważność 2012-09-11 14:50:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - wyłożenie m.p.z.p. Os. Czereśniowe - dokument stracił ważność 2012-09-10 14:52:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.11.2012 z dnia 30.08.2012 - dokument stracił ważność 2012-08-31 14:31:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 21.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-21 15:03:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2012 z 20.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-21 15:01:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - dokument stracił ważność 2012-08-21 14:05:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z 14.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-16 13:26:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:24:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:21:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:18:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7335/7/2010-2012 z 27.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-02 10:57:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2012 z 06.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:45:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 09.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:43:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 06.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:42:25
Komunikat dotyczący "Wyprawki szkolnej 2012/2013" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów - słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2012-07-06 15:29:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2012 z 04.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-06 12:30:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 02.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:08:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 02.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:07:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2012 z 29.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:05:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2012 z 14.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-06-15 14:42:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2012 z 01.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-06-04 15:42:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2012 z 01.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-06-04 15:40:26
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:46:41
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:45:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z dnia 27.04.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:39:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2012 z dnia 27.04.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-02 14:34:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.24.2011 z dnia 27.04.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-05-02 14:32:37
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2012 - dokument stracił ważność 2012-04-27 14:23:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2012 z dnia 02.04.2012 r. 2012-04-03 12:57:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2012 z dnia 02.04.2012 r. 2012-04-03 12:55:57
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2012 - dokument stracił ważność 2012-03-28 11:53:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w Miastku 2012-03-28 10:58:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2012 z dnia 14.03.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-03-15 14:38:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z dnia 13.03.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-03-14 14:22:28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ocieplenia świetlicy wiejskiej w Słosinku - WIT.RI.271.3.2012.IF - dokument stracił ważność 2012-03-09 11:32:13
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Piaszczynie - WIT.RI.271.2.2012.IF - dokument stracił ważność 2012-03-09 11:28:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.25.2011 z dnia 22.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-23 14:39:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 14.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-15 12:46:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2012 z dnia 10.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-10 14:38:27
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.25.2011 z dnia 07.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-08 12:39:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 31.01.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-02 09:06:59
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2012-01-23 13:23:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.1.2012 z dnia 18.01.2012r. - dokument stracił ważność 2012-01-20 09:47:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.25.2011 z dnia 09.01.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-01-10 08:20:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.24.2011 z dnia 05.01.2012 r. 2012-01-10 08:18:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7333/7/2010-2011 z dnia 03.01.2012r. 2012-01-05 11:40:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 30.12.2011r. - dokument stracił ważność 2012-01-03 13:55:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 30.12.2011r. - dokument stracił ważność 2012-01-02 13:39:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2011 z dnia 30.12.2011r. - dokument stracił ważność 2012-01-02 13:37:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.2.2011 z dnia 15.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-19 12:45:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 09.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-13 13:18:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 12.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-13 13:13:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 12.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-13 13:12:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 25.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-25 14:32:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2011 z dnia 18.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-21 11:12:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 17.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-18 15:00:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 17.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-18 14:59:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 17.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-18 14:58:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2011 z dnia 14.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-16 09:12:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2011 z dnia 15.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-16 09:11:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 14.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-16 09:10:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2011 z dnia 0311.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-07 14:37:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2011 z dnia 0311.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-07 14:36:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.11.2011 z dnia 0311.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-07 14:33:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2011 z dnia 26.10.2011r. - dokument stracił ważność 2011-10-27 08:39:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 25.10.2011r. - dokument stracił ważność 2011-10-27 08:24:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.1.2011 Z 14.10.2011r. - dokument stracił ważność 2011-10-18 13:25:51
Burmistrz Miastka ogłasza II Konkurs na Projekt Pomnika Narodu Polskiego w Miastku - dokument stracił ważność 2011-10-13 09:01:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 15:02:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 15:01:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 15:00:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:58:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:57:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:55:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.11.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:53:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 20.09.2011r. - dokument stracił ważność 2011-09-21 14:42:29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - dokument stracił ważność 2011-08-12 14:17:10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - dokument stracił ważność 2011-08-11 12:30:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2011 z dnia 09.08.2011r. 2011-08-10 14:36:47
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WIT.RI.271.4.2011.IF - dokument stracił ważność 2011-08-09 15:08:33
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - dokument stracił ważność 2011-08-05 12:01:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT-RI.271.3.2011.RCC 2011-08-02 09:38:29
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 13.07.2011r. 2011-07-14 13:48:10
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.7.2011 z 08.07.2011r. 2011-07-11 15:14:18
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.8.2011 z 01.07.2011r. - dokument stracił ważność 2011-07-04 11:29:17
Kominikat Burmistrza Miastka w sprawie Wyprawki Szkolnej 2011/2012 - WO.4460.1.3.2011 - dokument stracił ważność 2011-06-29 13:17:32