Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role -Rozjazd" 2019-02-12 14:21:32
Godziny pracy Urzędu w dniach 24.12.2018 i 31.12.2018 - dokument stracił ważność 2018-12-17 15:30:13
Ogłoszenie o konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej. 2018-11-30 15:14:40
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzcji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd" - dokument stracił ważność 2018-11-28 08:30:21
Zawiadomienie o wyłożeniu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Miastko - dokument stracił ważność 2018-10-22 10:45:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gm. Miastko na 2018 r. 2018-01-29 16:05:05
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Miastku" 2018-01-10 15:02:57
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. 2017-12-04 12:57:33
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 2017-11-30 12:46:25
Informacja dotycząca czasowych utrudnień związanych z robotami budowlanymi na ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku - dokument stracił ważność 2017-10-27 13:51:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-07 07:41:19
Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską. 2017-09-06 09:23:47
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie przystąpienia przez RDOŚ w Gdańsku do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (budowa budynku mieszkalnego na działce nr 181/2 obr. ew. Świerzenko) na obszar Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy, możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie 2017-08-09 13:21:48
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI 2017-08-09 10:17:04
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu oraz Przedszkola nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku - dokument stracił ważność 2017-06-23 16:05:28
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023 2017-05-30 13:43:31
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017-04-28 08:44:17
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 2017-04-21 14:07:11
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych - dokument stracił ważność 2017-04-21 11:30:32
Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego Gm. Miastko w 2017r. 2017-04-21 08:26:57
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW 2017-04-11 14:16:15
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - dokument stracił ważność 2017-03-30 18:45:21
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 2017-03-30 12:37:06
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.III.6620.55.2016.PK.10 2017-03-14 14:16:29
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów w roku 2017 w Gminie Miastko 2017-02-23 16:10:31
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o odwołaniu konsultacji społecznych 2017-02-22 15:11:29
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2017-02-14 10:00:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 199/2, 199/5, 196 i 199/19 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno. 2017-02-08 14:56:05
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV w Gołębsku (w obrębie ewidencyjnym Gatka) 2017-02-08 14:49:43
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biblioteki na działce nr 128/4 w obrębie ewidencyjnym Dretyń 2017-01-25 14:17:00
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015-2016 2017-01-24 11:20:11
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV na działkach nr 66/1, 58, 66/7, 67/1 i 64 w obrębie ewidencyjnym Gatka. 2017-01-18 12:05:47
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m-ci Turowo, na działkach nr 80, 81 i 82 obręb Turowo oraz nr 181 obręb Role-Żabno 2017-01-13 13:40:24
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry 2017-01-10 11:56:17
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej na działkach nr 422, 423/7 i 421/6 w obrębie ewidencyjnym 83/2 w Miastku (ul. Armii Krajowej). 2016-12-29 13:19:27
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry. 2016-12-21 15:12:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV na działkach nr 66/1, 58, 66/7, 67/1 i 64 w obrębie ewidencyjnym Gatka. 2016-12-20 08:05:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7840.1.340.289.2016.AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo" Etap X. Odcinek linii od granicy województwa pomorskiego do słupa nr TU-1 (z wyłączeniem tego słupa)" 2016-12-16 14:03:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biblioteki na działce nr 128/4 w obrębie ewidencyjnym Dretyń. 2016-12-16 13:28:15
Ogłoszenie o II naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 2016-12-15 15:01:48
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2017 r. 2016-12-09 11:47:22
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-12-08 14:27:04
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-12-05 13:11:12
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko rozwiązaniami, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dnia 24 listopada 2016r. 2016-12-05 10:07:23
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci cieplnej na działkach nr 67, 74/1, 87, 84/5 i 83 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Wielkopolska-Sikorskiego). 2016-12-01 14:06:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m-ci Turowo, na działkach nr 80, 81 i 82 obręb Turowo oraz nr 181 obręb Role-Żabno. 2016-11-28 15:53:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej na działkach nr 422, 423/7 i 421/6 w obrębie ewidencyjnym 83/2 w Miastku (ul. Armii Krajowej). 2016-11-25 14:23:46
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr WI-X.747.8f.2016.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźć - Żydowo Kierzkowo" dla nieruchomości w gminie Miastko. 2016-11-25 11:44:35
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-11-22 12:45:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry 2016-11-18 13:16:07
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Role 2016-11-18 13:13:51
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin. 2016-11-09 14:01:04
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2016-11-08 12:26:11
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-10-31 09:39:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2016-10-27 09:19:27
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica 2016-10-26 14:55:56
Postanowienie w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin. 2016-10-25 13:40:37
Raport z warsztatów dotyczących wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2016-10-24 15:19:28
Raport z warsztatów edukacyjno-informacyjnych 2016-10-24 15:18:05
Raport z badań CATI 2016-10-24 15:15:11
Zawiadomienie o zmianie przebiegu ciepłociągu w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-10-17 15:23:56
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-10-17 15:21:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-10-14 14:43:04
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 2016-10-14 14:37:26
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-10-11 14:03:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci cieplnej na działkach nr 67, 74/1, 87, 84/5 i 83 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Wielkopolska-Sikorskiego). 2016-10-07 13:45:41
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach nr 141, 10, 133, 126/14 i 140/13 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości). 2016-10-07 13:43:22
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna 2016-10-04 13:35:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Role 2016-09-29 14:38:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-09-23 13:09:25
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 86, 92/3, 90/2, 91, 90/12, 242/1, 240, 277/2 i 437 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2016-09-22 13:52:41
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Piaszczynie. 2016-09-20 14:24:15
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe - dokument stracił ważność 2016-09-20 12:02:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica 2016-09-15 14:20:11
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 2016-09-12 14:30:22
Zawiadomienie Burmistrza Miastka w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Miastku (ul. Fabryczna - ul. Wybickiego) 2016-09-08 14:37:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-09-07 14:47:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin 2016-09-07 14:44:58
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24.08.2016r. w sprawie wydania decyzji nr WI-X.747.5.2016.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla rpzedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźć - Żydowo Kierzkowo" dla gmin: Somonino, Nowa Karczma, Studzienice, Bytów, Miastko oraz części gminy Kościerzyna" 2016-09-07 14:35:06
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o podjęciu przez Radę Miejską w Miastku Uchwały Nr XXVI/232/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 - 2025 2016-09-05 14:29:54
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-09-02 14:59:12
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na działkach nr 35/4, 35/5, 126/14, 133 i 140/26 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości) 2016-09-02 12:31:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach nr 141, 10, 133, 126/14 i 140/13 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości). 2016-09-02 11:37:55
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2016-08-24 10:33:46
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna 2016-08-11 14:52:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 86, 92/3, 90/2, 91, 90/12, 242/1, 267, 240, 277/2 i 437 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2016-07-22 15:26:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na działkach nr 35/4, 35/5, 126/14, 133 i 140/26 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości) 2016-07-20 13:27:26
OGŁOSZENIE o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 2016-07-20 13:22:57
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2016-07-15 13:48:55
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 51/9 i 51/15 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-06-22 13:23:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-06-10 13:13:28
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dtotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na w Miastku przy ul. Dworcowej. 2016-06-08 12:50:30
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach nr 157/2, 160, 163/4, 162, 163/1, 55/3, 78/6, 76, 75/8, 74/1, 55/4, 65/3, 53/15, 64, 78/2, 119, 120/3, 78/13 i 122 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko. 2016-05-24 13:23:07
ONWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na działkach nr 51/9 i 51/15 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-05-20 12:12:31
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MAISTKA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 81/2, 82, 84, 85 oraz 86 położonych w obrębie ewidencyjnym Słosinko. 2016-05-20 12:09:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTK w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 37/1, 356/1 oraz 364/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wałdowo. 2016-05-20 12:07:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna - dokument stracił ważność 2016-05-19 14:31:21
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. - dokument stracił ważność 2016-04-29 13:00:51
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 47/21, 47/48, 47/54, 47/53 i 47/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko (ul. Leśna). - dokument stracił ważność 2016-04-22 10:41:00
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach nr 157/2, 160, 163/4, 162, 163/1, 55/3, 78/6, 76, 75/8, 74/1, 55/4, 65/3, 53/15, 64, 78/2, 119, 120/3, 78/13 i 122 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:11:48
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 81/2, 82, 84, 85 oraz 86 położonych w obrębie ewidencyjnym Słosinko. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:10:13
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 37/1, 356/1 oraz 364/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wałdowo. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:06:12
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka z dnia 13.04.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:15:28
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. - dokument stracił ważność 2016-03-25 11:01:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 47/21, 47/48, 47/54, 47/53 i 47/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko (ul. Leśna). - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:55:40
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.2.2016.MS z 17.03.2016r. o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:53:15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565; 568; 566; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:49:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 517; 423/6; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:44:17
OGŁOSZENIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA PRZEJĘCIE PROWADZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W WAŁDOWIE - dokument stracił ważność 2016-03-21 12:44:30
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 2016-02-26 14:59:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 15.02.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dretynek - dokument stracił ważność 2016-02-22 16:02:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.3.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565; 568; 566; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 09:12:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.2.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 09:10:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.1.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 517; 423/6; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 08:58:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 28.01.2016r. w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ZWiK w Miastku dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dretynek. - dokument stracił ważność 2016-02-05 08:55:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.33.2015.MS z 22.01.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej w Słosinku na działkach nr 9/5, 234, 418, 11/23 obręb ewidencyjny Słosinko. - dokument stracił ważność 2016-01-28 15:13:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.32.2015.MS z 22.01.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ulicy Koszalińskiej i jej skrzyżowania z ulicą Ogrodową na działkach nr 306/2, 352, 309, 337/5, 337/7, 351/4 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko - dokument stracił ważność 2016-01-28 15:11:59
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA" - dokument stracił ważność 2016-01-12 07:41:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 14.12.2015r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającen na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie ulic Klonowa - Wiązowa - dokument stracił ważność 2015-12-24 07:51:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 17.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociagowej w miejscowości Dretynek do zabudowań mieszkalnych na działkach nrn 299/3 i 298/2 obręb ewidencyjny Dretynek - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:59:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.33.2015.MS z 16.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej w Słosinku - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:56:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.32.2015.MS z 16.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ulicy Koszalińskiej i jej skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Miastku - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:53:12
Komunikat Burmistrza w sprawie dezyderacji na terenie Gminy Miastko 2015-12-16 08:20:32
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż fotoradaru wraz z netbook Dell 2015-12-03 09:04:46
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.30.2015.MS z 23.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:09:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:07:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:04:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-24 15:27:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.29.2015.MS z 16.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-19 14:45:48
Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2015-11-17 12:54:33
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 02.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-10 14:41:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.1.8.2015.RR z dnia 02.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-05 14:48:06
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 23.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-28 11:06:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 22.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-26 15:28:27
Ogłoszenie z dnia 23.10.2015 r. w sprawie: projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2015-10-23 12:25:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.30.2015.MS z 15.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-20 07:38:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.29.2015.MS z 15.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-16 15:15:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 30.09.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-06 07:53:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 28.09.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-01 07:18:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.2.2.2015.MS z dnia 16.09.2015 r. 2015-09-21 14:45:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z dnia 17.09.2015 r. 2015-09-21 14:32:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.11.2015.RR z dnia 08.09.2015 r. 2015-09-15 08:10:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.12.2015.RR z dnia 07.09.2015 r. 2015-09-09 14:53:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.19.2015.RR z dnia 07.09.2015 r. 2015-09-09 14:51:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.23.2015.RR z dnia 03.09.2015 r. 2015-09-09 14:48:29
WYPRAWKA SZKOLNA 2015 - dokument stracił ważność 2015-08-25 08:32:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.24.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 15:03:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.22.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 15:01:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.21.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 14:58:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.20.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 14:55:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.23.2015.RR z 24.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-27 15:33:16
Postanowienie nr WRG.6733.11.2015.RR z dnia 24.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-27 15:25:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.16.2015.RR z 23.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-24 14:41:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.14.2015.RR z 13.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-17 13:29:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.13.2015.RR z 13.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-17 13:23:02
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego - dokument stracił ważność 2015-07-13 10:50:33
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ ? ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY MIASTKO - dokument stracił ważność 2015-07-13 10:11:20
Sprostowanie do OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 - dokument stracił ważność 2015-07-13 08:21:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.9.2015.RR z 07.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-09 15:02:04
Obwieszczenie Burmistrza Miastka 2015-07-09 11:11:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.24.2015.RR z 07.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-08 14:52:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.22.2015.RR z 06.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-08 14:46:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.15.2015.RR z 03.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-06 15:39:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.14.2015.RR z 30.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-03 13:52:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.12.2015.RR z 26.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-29 11:42:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2025 - dokument stracił ważność 2015-06-25 15:04:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.21.2015.RR z dnia 23.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-25 14:59:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.20.2015.RR z dnia 23.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-25 14:22:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.19.2015.RR z dnia 22.06.2015r. 2015-06-24 09:35:00
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.15.2015.RR z 22.06.2015r. 2015-06-24 09:27:41
Zapytanie ofrtowe w sprawie obsługi prawnej Rady Miejskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-06-22 15:15:22
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2015.RR z 16.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-18 13:42:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2015.RR z dnia 15.06.2015r. 2015-06-16 13:04:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2015.RR z dnia 10.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-11 14:59:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.8.2015.RR z dnia 01.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-05 14:40:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2015.RR z dnia 27.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 08:45:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2015.RR z dnia 26.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 08:43:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2015.RR z dnia 25.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-28 15:02:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2015.RR z dnia 18.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-21 10:32:58
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2015-05-11 15:23:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2015.RR z dnia 30.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-04 09:42:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-20 10:00:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 15:01:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:58:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2015.RR z dnia 15.04.2015r. 2015-04-17 14:55:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:50:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:47:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2015.RR z dnia 14.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-16 12:25:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.8.2015.RR z dnia 14.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-16 12:23:23
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka pn. ARMII KRAJOWEJ - CHROBREGO - WRG.6721.1.2.2015.RR z dn. 13.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-15 10:05:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015.RR z dnia 02.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-08 14:24:26
OGŁOSZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko - WIT.6720.1.8.2014.RR z 30.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-01 08:31:57
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015.RR z 27.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-31 14:33:39
Rejestr klubów dziecięcych, prowadzony przez Burmistrza Miastka 2015-03-31 11:30:31
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015.RR z 13.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-13 12:51:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015.RR z 11.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-13 11:09:48
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Miastku przy ul. Armii Krajowej 34. 2015-03-11 15:55:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:23:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:19:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:16:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:14:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:12:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015 z dnia 12.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 13:31:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015 z dnia 09.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-11 13:52:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 06.02.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2015-02-06 11:33:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 27.01.2015r. - dokument stracił ważność 2015-01-28 14:55:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.19.2014 z dnia 20.01.2015r. - dokument stracił ważność 2015-01-20 14:20:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 22.12.2014r. - dokument stracił ważność 2014-12-23 14:21:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 18.12.2014r. o wyłożeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy Miastko do publicznego wglądu. - dokument stracił ważność 2014-12-18 08:50:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.18.2014 z dnia 11.12.2014r. - dokument stracił ważność 2014-12-12 14:04:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.19.2014 z dnia 01.12.2014 r. 2014-12-03 11:03:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2014 z dnia 25.11.2014r.5 - dokument stracił ważność 2014-11-26 13:34:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2014 z dnia 30.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-11-04 14:24:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.18.2014 z dnia 28.10.2014r. 2014-10-29 11:49:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko - dokument stracił ważność 2014-10-24 14:07:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 09.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-10 13:33:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2014 z dnia 07.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-10 13:31:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2014 z dnia 03.10.2014r. 2014-10-08 11:26:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2014 z dnia 30.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-08 11:21:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 18.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-09-24 14:04:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2014 z dnia 17.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-09-19 12:53:00
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2014 z 29.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:40:28
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2014 z 29.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:38:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.10.2014 z dnia 26.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:32:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z dnia 25.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-26 14:55:31
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z 04.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-04 16:01:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 21.07.2014r. w sprawie m.p.z.p. - dokument stracił ważność 2014-07-23 13:10:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 16.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-22 15:02:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.10.2014 z dnia 17.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-17 14:03:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2014 z dnia 09.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-14 14:27:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z dnia 07.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-08 12:53:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 30.06.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-02 14:16:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 27.06.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-01 12:17:41
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - dokument stracił ważność 2014-06-20 14:59:01
Ogłoszenie w sprawie konkursu na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. 2014-06-11 13:21:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 30.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-06-04 14:40:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 27.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-29 13:40:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2014 z dnia 26.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-26 14:55:21
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2014 z 13.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-14 14:19:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2014 z dnia 12.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-14 14:16:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko - dokument stracił ważność 2014-05-09 11:31:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - dokument stracił ważność 2014-05-09 11:24:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 28.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-29 14:25:50
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013" 2014-04-24 13:17:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2014 z 17.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-17 14:32:12
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2014 z 16.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-17 14:29:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2014 z 02.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-03 14:10:23
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2014 z 31.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-02 10:06:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 21.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-24 15:35:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 11.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-13 12:22:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2014 z 06.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-07 11:42:55
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 28.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-28 13:30:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 18.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-19 14:36:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 04.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-05 07:47:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 30.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-30 15:02:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 24.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-27 14:06:36
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 22.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-22 14:27:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 13.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-14 12:13:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 30.12.2013r. 2013-12-31 10:02:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 24.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-24 10:20:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 11.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-12 14:48:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 14:02:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 13:58:49
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 13:57:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 09.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-09 13:56:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 03.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-03 11:50:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 29.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-03 11:49:04
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 27.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:26:16
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 27.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:24:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 26.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:21:08
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 19.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:18:36
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 19.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-19 14:42:13
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 19.11.2013r. - - dokument stracił ważność 2013-11-19 14:40:45
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 15.11.2013r. - 2013-11-15 13:54:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 13.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-13 12:59:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 28.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-29 10:15:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 23.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-24 12:26:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:31:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:30:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:28:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:27:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 09.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-09 14:02:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 08.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-09 14:01:19
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "KDM" 2013-10-01 14:57:58
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "RONDO" 2013-10-01 14:54:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2013 z 17.09.2013r. - dokument stracił ważność 2013-09-17 14:34:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 05.09.2013r. - dokument stracił ważność 2013-09-09 14:18:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2013 z 25.07.2013r. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:13:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2013 z 25.07.2013r. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:11:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2013 z 21.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-21 14:16:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2013 z 18.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-19 13:34:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 14.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-17 15:03:19
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 05.06.2013r. - - dokument stracił ważność 2013-06-06 11:30:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 23.05.2013r. - dokument stracił ważność 2013-05-27 15:36:06
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 08.05.2013r. - dokument stracił ważność 2013-05-09 14:43:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2013 z 29.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-30 11:43:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2013 z 25.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-29 12:28:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 23.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-24 13:50:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA dot. projektów mpzp obszarów w Miastku - dokument stracił ważność 2013-04-09 10:53:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 05.04.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-09 10:50:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2013 z 05.04.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-08 13:56:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2013 z 28.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-04 10:59:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 12.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-03-13 09:30:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2013 z 08.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-03-11 14:54:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 25.02.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-02-25 15:12:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2013 z 14.02.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-02-14 15:06:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT - 7335/7/2010-2012 z 11.02.2013 r. 2013-02-12 14:44:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 30.01.2013 r. 2013-01-31 12:33:53
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. zespołu elektrowni wiatrowych "Słosinko" 2013-01-30 12:56:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2013 z 28.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-29 13:59:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z 22.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-23 12:53:46
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT - 7333/7/2010-2012 z 18.01.2013r. - dokument stracił ważność 2013-01-21 08:52:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 z 15.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-17 12:21:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2012 z 09.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-11 12:41:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2012 z 10.01.2013r. - dokument stracił ważność 2013-01-10 09:38:19
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu zmiany m.p.z.p. Os. "Czereśniowe" 2013-01-02 10:27:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 Z 18.12.2012r. - dokument stracił ważność 2012-12-18 12:20:23
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2012 z 26.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-27 10:01:01
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2012 z 22.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-26 11:12:13
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2012 z 22.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-26 11:10:16
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2012 z 09.11.2012r. 2012-11-09 10:33:34
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. RONDO 2012-11-07 14:59:33
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. KDM 2012-11-07 14:54:04
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2012 z 02.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-05 14:56:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2012 z 02.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-05 14:53:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7333/7/2010-2012 z 31.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-31 15:06:55
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2012 z 17.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-19 10:56:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 Z 16.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-17 10:21:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2012 Z 16.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-17 10:19:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.13.2012 z dnia 04.10.2012 - dokument stracił ważność 2012-10-05 09:56:34
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.41/VII/8331/129/12 z dnia 20.08.2012r. 2012-09-12 13:29:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.12.2012 z dnia 10.09.2012 - dokument stracił ważność 2012-09-11 14:50:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - wyłożenie m.p.z.p. Os. Czereśniowe - dokument stracił ważność 2012-09-10 14:52:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.11.2012 z dnia 30.08.2012 - dokument stracił ważność 2012-08-31 14:31:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 21.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-21 15:03:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2012 z 20.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-21 15:01:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - dokument stracił ważność 2012-08-21 14:05:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z 14.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-16 13:26:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:24:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:21:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:18:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7335/7/2010-2012 z 27.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-02 10:57:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2012 z 06.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:45:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 09.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:43:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 06.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:42:25
Komunikat dotyczący "Wyprawki szkolnej 2012/2013" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów - słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2012-07-06 15:29:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2012 z 04.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-06 12:30:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 02.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:08:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 02.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:07:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2012 z 29.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:05:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2012 z 14.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-06-15 14:42:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2012 z 01.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-06-04 15:42:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2012 z 01.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-06-04 15:40:26
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:46:41
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:45:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z dnia 27.04.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-15 14:39:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2012 z dnia 27.04.2012 - dokument stracił ważność 2012-05-02 14:34:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.24.2011 z dnia 27.04.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-05-02 14:32:37
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2012 - dokument stracił ważność 2012-04-27 14:23:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2012 z dnia 02.04.2012 r. 2012-04-03 12:57:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2012 z dnia 02.04.2012 r. 2012-04-03 12:55:57
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2012 - dokument stracił ważność 2012-03-28 11:53:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w Miastku 2012-03-28 10:58:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2012 z dnia 14.03.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-03-15 14:38:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z dnia 13.03.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-03-14 14:22:28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ocieplenia świetlicy wiejskiej w Słosinku - WIT.RI.271.3.2012.IF - dokument stracił ważność 2012-03-09 11:32:13
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Piaszczynie - WIT.RI.271.2.2012.IF - dokument stracił ważność 2012-03-09 11:28:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.25.2011 z dnia 22.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-23 14:39:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 14.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-15 12:46:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2012 z dnia 10.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-10 14:38:27
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.25.2011 z dnia 07.02.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-08 12:39:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 31.01.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-02-02 09:06:59
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2012-01-23 13:23:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.1.2012 z dnia 18.01.2012r. - dokument stracił ważność 2012-01-20 09:47:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.25.2011 z dnia 09.01.2012 r. - dokument stracił ważność 2012-01-10 08:20:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.24.2011 z dnia 05.01.2012 r. 2012-01-10 08:18:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7333/7/2010-2011 z dnia 03.01.2012r. 2012-01-05 11:40:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 30.12.2011r. - dokument stracił ważność 2012-01-03 13:55:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 30.12.2011r. - dokument stracił ważność 2012-01-02 13:39:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2011 z dnia 30.12.2011r. - dokument stracił ważność 2012-01-02 13:37:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.2.2011 z dnia 15.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-19 12:45:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 09.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-13 13:18:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 12.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-13 13:13:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 12.12.2011r. - dokument stracił ważność 2011-12-13 13:12:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2011 z dnia 25.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-25 14:32:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2011 z dnia 18.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-21 11:12:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 17.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-18 15:00:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 17.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-18 14:59:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 17.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-18 14:58:14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2011 z dnia 14.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-16 09:12:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2011 z dnia 15.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-16 09:11:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 14.11.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-16 09:10:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2011 z dnia 0311.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-07 14:37:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2011 z dnia 0311.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-07 14:36:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.11.2011 z dnia 0311.2011r. - dokument stracił ważność 2011-11-07 14:33:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2011 z dnia 26.10.2011r. - dokument stracił ważność 2011-10-27 08:39:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 25.10.2011r. - dokument stracił ważność 2011-10-27 08:24:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.1.2011 Z 14.10.2011r. - dokument stracił ważność 2011-10-18 13:25:51
Burmistrz Miastka ogłasza II Konkurs na Projekt Pomnika Narodu Polskiego w Miastku - dokument stracił ważność 2011-10-13 09:01:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 15:02:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 15:01:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 15:00:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:58:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:57:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:55:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.11.2011 z dnia 22.09.2011r. 2011-09-28 14:53:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 20.09.2011r. - dokument stracił ważność 2011-09-21 14:42:29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - dokument stracił ważność 2011-08-12 14:17:10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - dokument stracił ważność 2011-08-11 12:30:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2011 z dnia 09.08.2011r. 2011-08-10 14:36:47
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WIT.RI.271.4.2011.IF - dokument stracił ważność 2011-08-09 15:08:33
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - dokument stracił ważność 2011-08-05 12:01:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT-RI.271.3.2011.RCC 2011-08-02 09:38:29
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 13.07.2011r. 2011-07-14 13:48:10
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.7.2011 z 08.07.2011r. 2011-07-11 15:14:18
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.8.2011 z 01.07.2011r. - dokument stracił ważność 2011-07-04 11:29:17
Kominikat Burmistrza Miastka w sprawie Wyprawki Szkolnej 2011/2012 - WO.4460.1.3.2011 - dokument stracił ważność 2011-06-29 13:17:32