Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku 77-200 Miastko, ul. Mickiewicza

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora OSiR

    - reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

    - bieżące zarządzanie jednostką w ramach statutu i regulaminu organizacyjnego,

    - wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników OSiR,

    - realizowanie  zamówień publicznych,

    - współpraca z klubami i organizacjami sportowymi,

    - koordynowanie i popularyzacja zadań z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki.

 

2. Wymagania niezbędne:

 - wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki, ekonomiczne, prawnicze, marketing,  zarządzanie.

 - co najmniej 5-letni staz pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008 Nr 223,poz.1458 ze zmianami/,

- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora OSiR,

- obywatelstwo polskie,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- nieposzlakowana opinia

 

3. Wymagane dokumenty:

 - kwestionariusz osobowy,

- list motywacyjny,

 - CV,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

- oświadczenie kandydata,że jest obywatelem polskim,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/ w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/,

- koncepcja funkcjonowania i rozwoju OSiR.

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Miastku ul.Grunwaldzka 1 od 30.04.2012r. do dnia 10.05.2012r. do godz. 15.15 Oferty złożone po terminie bnie będą rozpatrywane.

Kwestionariusz osobowy, list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr101, poz.926 z późn.zm./ oraz podpisem kandydata poniżej klauzuli.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzedu Miejskiego w Miastku przy ul.Grunwaldzkiej 1

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-04-2012 13:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:56:27