Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.3.2012.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję III/2012  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie sięw dniu 26  kwietnia, tj. (czwartek)  2012 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu  Nr  XIV/2012  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30  marca  2012 roku.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Ustalenie porządku posiedzenia.
6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
8.2.wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości (dot. działek gruntu ozn. nr geod.: 337/5 o pow. 0,1365 ha;  204/2 o pow. 0,3994 ha i 47/50 o pow. 0,0610 ha, poł. w obr. Miastko),
8.3.udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (dot. lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku komunalnym  przy ul. Dworcowej 9 w Miastku),
8.4.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej (dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a,poł. w Węglewie),
8.5.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w działce gruntu (dot. działki gruntu ozn. nr 10/6 o pow. 0,2403 ha, poł. w Węglewie),
8.6.wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko nieruchomości lokalowej (dot. lokalu w budynku nr 40, poł. w Świerzenku na działce ozn. nr 118 opow. 0,0871 ha),
8.7.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne (dot. dz. ozn. nr god. 60/15 o pow. 0,0649 ha, poł. w Miastku przy ul. Ogrodowej),
8.8.powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś roku 2012 w Gminie Miastko”,
8.9.przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Miastko na lata 2012-2014,
9.  Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11.  Zamknięcie obrad  III  sesji w 2012 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 19-04-2012 10:50:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 17-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 19-04-2012 10:50:46