Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:01:56
Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:05:02
Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:07:50
Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:09:04
Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach. 2019-01-09 10:26:42
Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2019 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2019-01-08 09:45:08
Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia opiekunów z ramienia Urządu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. 2019-01-25 16:31:56
Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. 2019-01-16 12:13:27
Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2019-01-16 12:32:39
Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-01-18 15:19:03
Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-01-30 12:30:59
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym.- 2019-02-06 08:09:42
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019r. 2019-01-28 14:43:09
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-02-04 14:33:50
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji. 2019-02-04 11:53:40
Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek. 2019-02-04 11:56:48
Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-02-06 10:04:35
Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 04.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych. 2019-02-06 10:07:46
Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 . 2019-02-08 12:47:52
Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 2019-02-13 09:10:58
Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka.. 2019-02-13 14:20:56
Zarządzenie Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej. 2019-02-21 10:48:11
Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-02-21 10:51:28
Zarządzenie Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej, a także wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2019-02-22 14:06:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie ". 2019-02-26 11:28:16
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku". 2019-02-26 11:28:37
Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019. 2019-02-27 11:50:45
Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 rok. 2019-03-01 13:26:44
Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-05 12:37:29
Zarządzenie Nr 58/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2019-03-13 13:50:59
Zarządzenie Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 92/2 i 92/3, położonej w obrębie Miastko 83/2. 2019-03-12 13:25:22
Zarządzenie Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. 2019-03-14 10:05:43
Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-13 11:01:25
Zarządzenie Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-03-19 14:11:05