Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.21 o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś i zebraniu materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd

                                                                                                                                                                                                                   Miastko, dnia 13.09.2018r.

WRG.6220.13.2017.JG.22

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn, zm,), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), w toku postępowania toczącego się na wniosek Pani Ewy Żebrowskiej-Kalisz z Biura Obsługi Inwestora INVEST-PROJEKT z siedzibą przy ul. Pochyłej 42/5, 77-100 Bytów działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 77-100 Bytów, występujący w imieniu Inwestora Zarządu Powiatu Bytowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

zawiadamiam strony

 

  • o wydaniu w dniu 12.09.2018r. postanowienia, w którym Burmistrz Miastka po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role – Rozjazd”

 

  • o zebraniu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wystarczających dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 1, w godzinach pracy urzędu

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 1, w godzinach pracy urzędu.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

  1. Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1,

- tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji

- tablicy ogłoszeń UG Tuchomie,

- tablicy ogłoszeń UG Kołczygłowy,

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 17-09-2018 10:08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 17-09-2018 10:08:05