Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2012 r. 2016-06-22 15:01:58
Uchwała nr 97/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie dotacji dla placówek oświatowych 2013-01-07 15:12:03
Uchwała nr 96/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej osiedla "Czereśniowa" 2013-01-07 15:10:58
Uchwała nr 95/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2013-01-07 15:08:54
Uchwała nr 94/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie terminu i częstości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 15:07:42
Uchwała nr 93/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2013-01-07 15:06:28
Uchwała nr 92/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 2013-01-07 15:04:43
Uchwała nr 91/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-07 15:02:54
Uchwała nr 90/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastko 2013-01-07 15:01:22
Uchwała nr 89/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2013-01-07 14:59:58
Uchwała nr 88/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu 2012-12-06 09:08:25
Uchwała nr 87/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2012-12-06 09:07:41
Uchwała nr 86/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Miastko 2012-12-06 09:06:42
Uchwała nr 85/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży 2012-12-06 09:05:14
Uchwała nr 84/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie zatwierdzenia taryfy ZWiK za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2012-12-06 09:03:44
Uchwała nr 83/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie podatku od środków transportu 2012-12-06 09:02:27
Uchwała nr 82/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie opłaty targowej 2012-12-06 09:01:50
Uchwała nr 81/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie podatku od nieruchomości 2012-12-06 09:01:14
Uchwała nr 80/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 2012-12-06 09:00:34
Uchwała nr 79/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012-12-06 08:59:41
Uchwała nr 78/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2012-10-30 14:12:44
Uchwała nr 77/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-10-30 14:11:57
Uchwała nr 76/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości 2012-10-30 14:11:20
Uchwała nr 75/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-10-30 14:09:59
Uchwała nr 74/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2012-10-30 14:08:51
Uchwała nr 73/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 2012-10-30 13:57:23
Uchwała nr 72/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na oddanie działki gruntu do korzystania dla Sołectwa Popowice 2012-10-30 13:55:29
Uchwała nr 71/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie ustaleniu trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miastko dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2012-10-30 13:54:39
Uchwała nr 70/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miastko z instytucjami pozarządowymi na rok 2013 2012-10-30 13:52:47
Uchwała nr 69/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze 2012-10-30 13:51:14
Uchwała nr 68/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-10-30 13:50:32
Uchwała nr 67/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:44:12
Uchwała nr 66/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:43:39
Uchwała nr 65/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:43:04
Uchwała nr 64/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:42:20
Uchwała nr 63/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:41:45
Uchwała nr 62/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-10-12 10:41:01
Uchwała nr 61/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2012-10-12 10:40:23
Uchwała nr 60/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012-10-12 10:39:38
Uchwała nr 59/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia do działania na Radę Miejską w Miastku 2012-09-07 10:11:58
Uchwała nr 58/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali 2012-09-07 10:10:56
Uchwała nr 57/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu w drodze przetargu 2012-09-07 10:10:18
Uchwała nr 56/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-09-07 10:09:19
Uchwała nr 55/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 2012-09-07 10:08:40
Uchwała nr 54/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2012-09-07 10:07:46
Uchwała nr 53/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie 2012-09-07 10:06:43
Uchwała nr 52/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany imienia szkoły w Świerznie 2012-09-07 10:05:44
Uchwała nr 51/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2012-09-07 10:05:01
Uchwała nr 50/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wezwania przez GEN Gaz Energia do usunięcia naruszenia prawa przez urządzenia infrastruktury technicznej 2012-07-02 13:43:03
Uchwała nr 49/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2012-07-02 13:41:17
Uchwała nr 48/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-02 13:39:29
Uchwała nr 47/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-02 13:37:46
Uchwała nr 46/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wniosku pani Łucji Leśniak dotyczącego jej skargi na działalność Burmistrza 2012-07-02 13:36:24
Uchwała nr 45/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2012-07-02 13:35:15
Uchwała nr 44/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-07-02 13:34:23
Uchwała nr 43/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Program likwidacji eternitowych pokryć dachowych w powiecie bytowskim" 2012-07-02 13:33:17
Uchwała nr 42/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu 2012-07-02 13:31:08
Uchwała nr 41/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-07-02 13:30:22
Uchwała nr 40/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie złożenia wniosku o komunalizację nieruchomości 2012-07-02 13:29:35
Uchwała nr 39/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2012-07-02 13:28:03
Uchwała nr 38/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie działki gruntu 2012-07-02 13:27:17
Uchwała nr 37/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-07-02 13:26:15
Uchwała nr 36/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2011 rok 2012-07-02 13:25:17
Uchwała nr 35/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2011 2012-07-02 13:24:21
Uchwała nr 34/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywność szansą lepszego jutra" 2012-05-09 10:35:59
Uchwała nr 33/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2012 - 2014 2012-05-09 10:34:35
Uchwała nr 32/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś Roku 2012 w Gminie Miastko" 2012-05-09 10:33:05
Uchwała nr 31/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu w drodze przetargu 2012-05-09 10:30:29
Uchwała nr 30/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko nieruchomości lokalowej 2012-05-09 10:29:28
Uchwała nr 29/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w działce gruntu 2012-05-09 10:25:58
Uchwała nr 28/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 2012-05-09 10:24:42
Uchwała nr 27/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy 2012-05-09 10:23:46
Uchwała nr 26/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2012-05-09 10:21:06
Uchwała nr 25/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 2012-05-09 10:19:36
Uchwała nr 24/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Słosinko 2012-04-11 10:32:33
Uchwała nr 23/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Piaszczyna 2012-04-11 10:31:07
Uchwała nr 22/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie przedłużenia terminu kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku 2012-04-11 10:29:50
Uchwała nr 21/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie skargi Pana Stanisława Rodziewicza na działania Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2012-04-11 10:27:57
Uchwała nr 20/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piaszczynie 2012-04-11 10:26:38
Uchwała nr 19/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 2012-04-11 10:25:31
Uchwała nr 18/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu 2012-04-11 10:24:19
Uchwała nr 17/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2012-04-11 10:23:32
Uchwała nr 16/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2012-04-11 10:22:08
Uchwała nr 15/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie cennika opłat za usługi składowania odpadów 2012-04-11 10:21:22
Uchwała nr 14/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2012-04-11 10:20:21
Uchwała nr 13/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie wynajmu lokali mieszkaniowych 2012-04-11 10:19:04
Uchwała nr 12/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2012-02-07 10:02:33
Uchwała nr 11/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wstrzymania waloryzacji diet radnych Rady Miejskiej w Miastku 2012-02-07 10:01:54
Uchwała nr 10/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu 2012-02-07 10:00:19
Uchwała nr 9/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej 2012-02-07 09:59:26
Uchwała nr 8/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-02-07 09:58:15
Uchwała nr 7/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny 2012-02-07 09:57:05
Uchwała nr 6/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miastko 2012-02-07 09:55:35
Uchwała nr 5/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 2012-02-07 09:54:43
Uchwała nr 4/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Gminnego Programu Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 2012-02-07 09:52:37
Uchwała nr 3/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 2012-02-07 09:50:46
Uchwała nr 2/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020 2012-02-07 09:48:22
Uchwała nr 1/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na rok 2012 2012-02-07 09:45:47