Postanowienie Burmistrza Miastka o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki techniczno-pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 004/2018 z dnia 06.04.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych przy ul. Kaszubskiej w Miastku (działki nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działki nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko.)

Miastko, 19.04.2018r.

WRG.6733.2.2018.MS                                                                         

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 004/2018 z dnia 06.04.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych przy ul. Kaszubskiej w Miastku (działki nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działki nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko.), w ten sposób, że w pkt 2 lit. d) niniejszej decyzji:

w miejsce:

"d) w zakresie obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami technicznymi zarządzającego siecią,"

 

wpisuje się:

"d) w zakresie obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- podłączenie do istniejącej sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi zarządzającego siecią,".

UZASADNIENIE

W decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 004/2018 z dnia 06.04.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych przy ul. Kaszubskiej w Miastku (działki nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działki nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko, wystąpiła omyłka techniczno - pisarska, polegająca na omyłkowym wpisaniu rodzaju sieci, do której projektowana sieć energetyczna ma zostać podłączona. W decyzji wpisano "podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej", zamiast "podłączenie do sieci energetycznej",  która jest przedmiotem wniosku.

Artykuł 113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ wydający decyzję może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia m.in. omyłki pisarskie występujące w wydanych decyzjach.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 20-04-2018 15:17:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 20-04-2018 15:17:15