konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku

Burmistrz Miastka

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora OSiR

1) reprezentowanie jednostki na zewnątrz

2) bieżące zarządzanie jednostką w ramach statutu i regulaminu organizacyjnego

3) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników OSiR

4) współpraca z klubami i organizacjami sportowymi

5) koordynowanie i popularyzacja zadań z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki

6) odpowiadanie za racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu ośrodka

7) przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków

2. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji, ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu, lub wykształcenie wyższe magisterskie i studia podyplomowe z zakresu w/w dziedzin

2) co najmniej 5-letni staż pracy

3) posiadanie obywatelstwa polskiego

4) nieposzlakowana opinia

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6) pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych

7) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku

2) wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji

3) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem

4) dobry stan zdrowia

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1) wymiar czasu pracy - 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo
2) zatrudnienie możliwe od 01.05.2018 r., na okres 5 lat, zgodnie ze statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Pierwsza umowa może być zawarta na czas określony - maksymalnie 6 miesięcy - zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2016 r. poz. 902 tekst jednolity/

3) praca przy komputerze i w terenie, polegająca na szczególnej dyspozycyjności (możliwość pracy w dni świąteczna i godziny popołudniowe)

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) kwestionariusz osobowy

3) CV

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5) kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

6) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy

7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku /w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne, do wskazanego lekarza medycyny pracy/

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

10) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

11) kserokopia dowodu osobistego

12) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim

13) autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku, uwzględniając możliwości budżetowe zakładu, oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych

14) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku”, w terminie 15 dni, od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP, tj. od dnia 09.03.2018 r. do 23.03.2018r. do godz. 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2016. poz. 922 jednolity tekst/, oraz ustawą z dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych - / Dz.U. z 2016. poz.902 jednolity tekst/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 09-03-2018 14:50:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 09-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 09-03-2018 14:50:20