Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza, 2018-02-05 13:32:14
Uchwała Nr XLVIII/450/2018 Rady Miejskie w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani B. S. z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-02-05 13:34:25
Uchwała Nr XLVIII/451/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana V. B. z dnia 27 września 2017 r. 2018-02-05 13:36:01
Uchwała Nr XLVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku. 2018-03-09 13:38:48
Uchwała Nr XLVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020?, 2018-02-05 13:39:19
Uchwała Nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem spe cjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2018-02-05 13:40:49
Uchwała Nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu 2018-02-05 13:42:15
Uchwała Nr XLVIII/456/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2918 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miastko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . 2018-02-05 13:43:58
Uchwała Nr XLVIII/457/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy . 2018-02-05 13:45:45
Uchwała Nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 1/5, położonej w obrębie Tursko. gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko . 2018-02-05 13:47:25
Uchwała Nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko i obrębach:Dretynek,Świeszyno i Węgorzynko gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . 2018-02-05 13:49:18
Uchwała Nr XLVIII/460/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako droga publiczna . 2018-02-05 13:50:57
Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: ?Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element :wyspy energetycznej? ? Miasteckiego Klastra Energii? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działania 10.04. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-02-05 13:52:52
Uchwała Nr XLVIII/462/2018 RFady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych zasad I trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. 2018-02-05 13:54:45
Uchwała Nr XLVIII/463/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok . 2018-02-05 13:57:02
Uchwała nr XLVIII/464/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok . 2018-02-05 13:58:26
Uchwała Nr XLVIII/465/2018 TRady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2108 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ponaglenia z dnia 22 grudnia 2017 roku,wniesionego przez Panią B. M. i Panią M. M. 2018-02-05 14:13:28
Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-03-19 11:10:31
Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-03-19 11:15:03
Uchwała Nr XLIX/468/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-19 11:17:41
Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-19 11:19:50
Uchwała Nr XLIX/470/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 2018-03-19 11:27:48
Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2018-03-19 11:29:44
Uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". 2018-03-19 11:55:16
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". 2018-03-19 12:08:06
Uchwała Nr XLIX/474/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołcza Wielka i Wołcza Mała. 2018-03-19 12:15:53
Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna. 2018-03-19 12:19:10
Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 47, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową. 2018-03-19 12:23:14
Uchwała Nr XLIX/477/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 81 i działka numer 83, położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, do zasobów Gminy Miastko. 2018-03-19 12:27:13
Uchwała Nr XLIX/478/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/2, położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-03-19 12:31:18
Uchwała Nr XLIX/479/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku. 2018-03-19 12:35:12
Uchwała Nr XLIX/480/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2018-03-19 12:37:39
Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko . 2018-05-04 13:14:10
Uchwała Nr L/481/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko. 2018-04-03 10:21:04
Uchwała Nr LI/482/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-05-04 12:14:15
Uchwała Nr LI/483/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 ?2027. 2018-05-04 12:32:08
Uchwała Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu . 2018-05-04 12:35:40
Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2018-05-04 12:37:39
Uchwała Nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku . 2018-05-04 12:40:37
Uchwała Nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 2018-05-04 12:43:46
7. Uchwała Nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko,. 2018-05-04 12:50:45
. Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2018-05-04 12:57:30
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2018-05-04 13:01:47
Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2018 w Gminie Miastko. 2018-05-04 13:03:51
Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2018-05-04 13:05:58
Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-05-04 13:08:07
Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/2 i 83/3 z dotychczasowymi dzierżawcami . 2018-05-04 13:10:24
Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców . 2018-05-04 13:12:10
Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Miastko. 2018-05-04 13:16:13
Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2018-05-04 13:18:05
Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miastka do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. ?Brama do natury ? zagospodarowanie terenów zielonych w Miastku?. 2018-05-04 13:20:03
Uchwała Nr LII/500/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r., 2018-05-22 14:27:44
Uchwała Nr LII/501/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-05-22 14:29:24
Uchwała Nr LII/502/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. 2018-05-22 14:30:55
Uchwała Nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2018-05-22 14:33:01
Uchwała Nr LIII/504/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok. 2018-06-18 14:56:00
Uchwała Nr LIII/505/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok. 2018-06-18 14:58:14
Uchwała Nr LIII/506/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok. 2018-06-18 15:00:06
Uchwała Nr LIII/507/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok. 2018-06-18 15:08:35
Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-06-18 15:09:37
Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017. 2018-06-18 15:11:38
Uchwała Nr LIII/510/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim. 2018-06-18 15:13:47
Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2018-06-18 15:15:13
Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miejskiej w Miastku 8.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka 2018-06-18 15:16:43
Uchwała Nr LIV/513/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 rok 2018-07-04 13:53:48
Uchwała Nr LIV/514/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 ? 2027. 2018-07-04 13:55:58
Uchwała Nr LIV/515/2018 Ray Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: ?EKO ? MIASTKO 2018 - zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2018-07-04 13:58:09
Uchwała Nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/5 położonej w obrębie Miastko 83/4 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-07-04 14:00:44
Uchwała Nr LIV/517/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2018-07-04 14:03:27
Uchwała Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko. 2018-07-04 14:06:10
Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Miejskie w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka 2018-07-04 14:08:00
Uchwała Nr LIV/520/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu ? Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. 2018-07-04 14:10:20
Uchwała Nr LV/521/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-08-28 11:14:39
Uchwała Nr LV/522/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-08-28 11:20:07
Uchwała Nr LV/523/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 266, 267 i 280/2 położonej w o obrębie Miastko 83/5. 2018-08-28 11:29:32
Uchwała Nr LV/524/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem lokali z dotychczasowymi najemcami. 2018-08-28 11:33:14
Uchwała Nr LV/525/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców gminy Miastko. 2018-08-28 11:36:48
Uchwała Nr LV/526/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o., ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-28 11:41:15
Uchwała Nr LVI/527/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-09-06 16:08:08
Uchwała Nr LVII/528/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-03 12:10:18
Uchwała Nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 -2027. - dokument stracił ważność 2018-10-03 12:24:00
Uchwała Nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki nr 62/10 i 62/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. 2018-10-03 12:28:06
Uchwała Nr LVII/531/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 552 i 553 położonej w obrębie ewidencyjnym Pasieka, gm. Miastko. 2018-10-03 12:39:38
Uchwała Nr LVII/532/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 222/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy. 2018-10-03 12:43:02
Uchwała Nr LVII/533/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 27/14, położonej w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do zasobów Gminy Miastko. 2018-10-03 12:44:49
Uchwała Nr LVII/534/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 61/5, 61/9, 261/2 i 280/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miastko 83/5. 2018-10-03 12:54:36
Uchwała Nr LVII/535/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. 2018-10-03 12:56:06
Uchwała Nr LVII/536/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83/2 położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-10-03 12:57:59
Uchwała Nr LVII/537/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ul. Gen. Maczka w Miastku na rzecz jej najemców oraz na udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży. 2018-10-03 13:12:27
Uchwała Nr LVII/538/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2018-2022. 2018-10-03 13:14:41
Uchwała Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Miastku. 2018-10-03 13:16:36
Uchwała Nr LVII/540/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2018-10-03 13:18:44
Uchwała Nr LVII/541/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 512/6 położone w obrębie Miastka 83/2 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-10-03 13:20:53
Uchwała Nr LVIII/542/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-10-23 10:11:47
Uchwała Nr LVIII/543/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2018 r. w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-10-23 10:17:07
Uchwała Nr LVIII/544/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dretyń na lata 2018-2028. 2018-10-23 10:19:23
Uchwała Nr LVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2018-2028. 2018-10-23 10:21:22
1. Uchwała Nr LIX/546/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/539/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska ?MÓJ RYNEK? . 2018-11-16 11:29:48
Uchwała Nr LIX/547/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani Barbary Skowronek z dnia 17 października 2018 r. 2018-11-16 11:31:33
Uchwała Nr LIX/548/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku z dnia 18 października 2018 r. 2018-11-16 11:33:52
Uchwała Nr LIX/549/2018 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcie ?Rocznego program współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok?. 2018-11-16 11:36:23