Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.1.2012.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję I/2012  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 27 stycznia  , tj. (piątek)  2012 r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie protokołu  Nr 12/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia  2011 roku.
3.  Powołanie sekretarza obrad.
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.  Ustalenie porządku posiedzenia.
6.  Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.  Interpelacje i zapytania.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.uchwalenia budżetu  Gminy Miastko na 2012 rok,
8.2.wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020.
8.3.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2012  rok,
8.4.Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na 2012 rok,
8.5.określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich  pobierania,
8.6.ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miastko.
8.7.wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej  w  zakresie wspierania rodziny.
8.8.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków  zagospodarowania  nieruchomości przyległej (dot. dz.ozn. nr 16/3 opow.  0,3545 ha,  poł. w obr. Role – Żabno na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości   przyległej ozn. jako  dz. nr 506/2, 6/8 i 5/5),
8.9. wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej (dot. dz. ozn. nr 13/6 o pow. 0,1189 ha, poł. w obr. Tursko),
8.10.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego (dot. lokalu  mieszkalnego nr 4 w budynku nr 11 poł. w Bobięcinie wraz ze sprzedażą udziału w  prawie własności gruntu),
8.11.wstrzymania waloryzacji diet radnych Rady Miejskiej w Miastku w 2012 r. oraz zmiany uchwały nr 11/IV/2003 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 28. 02. 2003 r. w  sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Miastko  oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Zamknięcie obrad  I  sesji w 2012 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-01-2012 12:46:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 19-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 20-01-2012 12:46:09