Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
projekt uchwały Rady miejskiej w Miastku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku. 2018-02-22 13:53:42
pozostawienia bez rozpoznania skargi P. V.B. z dnia 27 września 2017 r. 2018-01-18 12:34:21
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi P. B.S. z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-01-18 12:30:42
projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miastka 2018-01-18 12:28:06
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok 2018-01-18 12:22:45
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok 2018-01-18 12:19:59
projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe 2018-01-18 12:16:43
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: ?Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element :wyspy energetycznej? ? Miasteckiego Klastra Energii? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działania 10.04. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- 2018-01-18 11:54:15
projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako droga publiczna 2018-01-18 11:52:18
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko i obrębach: Dretynek, Świeszyno i Węgorzynko gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-01-18 11:50:48
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 1/5, położonej w obrębie Tursko. gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko 2018-01-18 11:45:10
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2018-01-18 11:41:15
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miastko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-01-18 11:39:42
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu 2018-01-18 11:37:31
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania . 2018-01-18 11:36:03
projekt uchwały w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020". 2018-01-18 11:24:39