Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018-2027. 2017-12-18 10:46:51
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2018 rok. 2017-12-18 10:50:24
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2017-12-18 10:53:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-12-18 10:57:47
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołczy Wielka i Wołcza Mała. 2017-12-18 11:01:35
Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko. 2017-12-18 11:07:16
Projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2017-12-18 11:10:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka 82/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-12-18 11:17:28
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. 2017-12-18 11:26:40
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Miastko jest organem rejestrującym. 2017-12-18 11:32:04
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 2017-12-18 11:37:08
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2017-12-18 11:39:43