Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy, pokój nr 10 (parter) 

godziny: Poniedziałek 8.00 - 16.00 

Wtorek - Piątek 7.15 - 15.15

 

Wymagane dokumenty:

Dokładnie wypełniony formularz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny. W przypadku złożenia korekty informacji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

 

Opis procedury:

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny w przypadku gdy zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (kupno/sprzedaż, inne formy nabycia/zbycia, dzierżawa, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, zmiana powierzchni, itp.). Informację na formularzu według ustalonego wzoru należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby fizyczne obowiązane są wpłacać ustalony w decyzji podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Opłaty:

złożenie informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wolne jest od opłat

 

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy:

Na decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miastka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Podstawa prawna:

art.21 §1 pkt.2) i §2, art.139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.);

art. 6 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 z późniejszymi zmianami) 

art. 6a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 617 z późniejszymi zmianami) 

art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r., poz. 374 z późniejszymi zmianami)

Załączniki do pobrania

1 informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci-1.pdf (PDF, 2.MB) 2017-08-04 08:25:39 180 razy
2 informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.pdf (PDF, 2.MB) 2017-08-04 08:25:39 104 razy
3 informacja_w_sprawie_podatku_lesnego.pdf (PDF, 2.MB) 2017-08-04 08:25:39 86 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Narloch 04-08-2017 08:25:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Ramion 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 04-08-2017 08:25:39