Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.24 o wydaniu postanowienia

Miastko, dnia 20.07.2017r.

WRG.6220.18.2016.JG.24

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w związku z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, strony postępowania że w dniu 4 lipca 2017r. zostało wydane postanowienie znak WRG.6220.18.2016.JG.23 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w wydanej w dniu 9 maja 2017r. decyzji Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.17. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420 miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski województwo pomorskie.

Zgodnie z w/cyt. ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (ul. Grunwaldzka 1) w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza 

mgr inż. Ewa Kapłan

 

 

 

Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanego przedsięwzięcia.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

(zakładka: Informacja/ochrona środowiska/ postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 25-07-2017 15:12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 25-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 25-07-2017 15:12:12