Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku obory na 100DJP na dz.nr 854 w Chlebowie obręb ewid. Pasieka gm. Miastko

Miastko, dnia 04.07.2017r.

WRG.6220.17.2016.JG.10

 

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

 

Burmistrz Miastka, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory na 100 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 854 obręb ewidencyjny Pasieka w miejscowości Chlebowo gm. Miastko, toczącego się na wniosek Pana Jana Skiby (dalej: Inwestora), działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

informuje:

 

  • przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  • możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez Inwestora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (obejmującą m.in: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, opinie właściwych organów w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie, postanowienie Burmistrza Miastka o obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pok.14 w godzinach pracy urzędu;
  • możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Miastku 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, Biuro Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania (pn: 8.00- 16.00; wt-pt: 7.15-15.15) w formie pisemnej lub elektronicznej: sekretariat@um.miastko.pl,

30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 06.07.2017r. do 06.08.2017r.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miastka - organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostanie wskazane w uzasadnieniu decyzji.

z up. Burmistrza

inż. Kazimierz Kozieł

Naczelnik Wydziału

Rozwoju Gospodarczego 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 06-07-2017 09:36:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 06-07-2017 09:39:49