Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady i tryb realizacji

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/322/2017

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

 

ZASADY I TRYB REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

GMINY MIASTKO w 2018 ROKU

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Realizacja budżetu obywatelskiego to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet Gminy Miastko, współdecydując o wydatkowaniu wydzielonej części środków finansowych z budżetu Gminy na wskazane i wybrane przez mieszkańców zadania mieszczące się w kompetencjach Gminy Miastko.
 2. Realizacja budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Gminą i w bezpośrednie współdecydowanie o sprawach Gminy Miastko oraz łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej.
 3. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku przeznacza się z budżetu Gminy Miastko na 2018 rok środki finansowe do kwoty 300.000 złotych (słownie: trzystu tysięcy złotych 00/100).
 4. W celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminę Miastko dzieli się na dwa okręgi:
 1. okręg miejski (nr 1) – obejmuje teren w granicach administracyjnych miasta Miastko,
 2. okręg wiejski (nr 2) – obejmuje teren w granicach sołectw.
 1. W ramach kwoty określonej w pkt. 3, dla każdego z okręgów o których mowa w pkt. 4 przeznacza się kwotę po 150.000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 

Rozdział 2

Zgłaszanie zadań

 

§ 2.

 1. Zgłaszane zadania mogą wyłącznie dotyczyć zadań inwestycyjno-remontowych, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko.
 2. Zgłaszane zadania, o których mowa w ust. 1 dotyczą wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) z wyłączeniem mienia gminnych osób prawnych. 
 3. Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko może dokonać:
 1. każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia,
 2. organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Miastko,
 3. zarząd osiedla,
 4. rada sołecka.
 1. W przypadku sprawowania zarządu jednostki organizacyjnej nad daną nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Miastko, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości na realizację przez Gminę wskazanego we wniosku zadania. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Zasad i trybu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku.
 2. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkowego kosztu jego realizacji.
 3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), a data zakończenia realizacji zgłoszonego zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2018 roku.
 4. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej
  20 mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 16 lat.
 5. Zgłoszone zadanie może dotyczyć dowolnego okręgu, o którym mowa w § 1 pkt. 4.
 6. Każdy mieszkaniec Gminy Miastko może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie zadania.
 7. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku, wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie oraz wzór zgody na realizację zadania zarządcy nieruchomości udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku, w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku.
 8. Wypełnione formularze zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku wraz ze stosownymi załącznikami składa się:
 1. w wersji pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Miastku;
 2. w wersji pisemnej, korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Miastku (77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1) z dopiskiem „Budżet Obywatelski” (za datę wpływu uważa się datę nadania);
 3. w wersji elektronicznej przez internetową platformę Budżetu Obywatelskiego Gminy Miastko: miastko.budzet-obywatelski.org.

 

Rozdział 3

Weryfikacja zgłoszonych zadań

 

§ 3.

 1. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno - prawnym, gospodarności
  i wykonalności oraz dokonuje oceny realności przedłożonej kalkulacji szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania wraz ze wskazaniem sugerowanych korekt w celu urzeczywistnienia kalkulacji.
 2. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1. oraz w § 2. ust. 1, 2 i 6, a także zadania, które zostały zaplanowane do realizacji przez Gminę.
 3. Komisja może pozytywnie zweryfikować poszczególne zadania zgłoszone do realizacji
  w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku w oparciu o sporządzoną własną kalkulację szacunkowego kosztu realizacji danego zadania.
 4. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania lub zmianę wniosku z uwzględnieniem uwag Komisji.
 5. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania w wyznaczonym terminie.
 6. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.
 7. Decyzja o odrzuceniu zgłoszonego zadania podejmowana jest przez Komisję
  w uzgodnieniu z Burmistrzem Miastka zwykłą większością głosów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 8. Informacja o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku.   

 

Rozdział 4

Wybór zadań do realizacji

 

§ 4.

 1. Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku poddaje się ocenie mieszkańców Gminy Miastko w głosowaniu tajnym.
 2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył
  16 rok życia.
 3. Głosowanie będzie odbywało się w formie:
 1. Głosowania bezpośredniego poprzez wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się w punkcie do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku oraz w wyznaczonych lokalach do głosowania, których wykaz podaje się do publicznej wiadomości;
 2. Głosowania elektronicznego za pośrednictwem internetowej platformy Budżetu Obywatelskiego Gminy Miastko: miastko.budzet-obywatelski.org.
 1. W każdym lokalu do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich zadań.
 2. Osoby niepełnosprawne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą oddać głos w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu, osoby niepełnosprawne, winny zgłosić Komisji chęć udziału w głosowaniu i ustalić termin przeprowadzenia głosowania w miejscu zamieszkania. Członkowie Komisji przeprowadzą głosowanie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ustalonym terminie. Zgłoszenia przeprowadzenia głosowania w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będą przyjmowane w dniach od 1.09.2017 do 29.09.2017 w godz. 8.00 – 15.00 pod numerami telefonów: 059 857 07 30, 059 857 07 31.

 

 

§ 5.

 1. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
 2. Oddanie głosu wg formy określonej w §4 ust. 3 pkt. 1 następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
   i potwierdzeniu wydania karty do głosowania przez członka komisji w elektronicznym spisie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.
 3. Oddanie głosu wg formy określonej w §4 ust. 3 pkt. 2 następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznej karty do głosowania na internetowej platformie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miastko: miastko.budzet-obywatelski.org.
 4. Wydanie karty osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania nastąpi po okazaniu aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności oraz po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Na karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, szacunkowy koszt realizacji zadań oraz informację w jaki sposób prawidłowo oddać głos.
 6. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie dwóch wybranych zadaniach na karcie do głosowania z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania:
  1. nie postawiono znaku „X” przy żadnym z zadań lub
  2. postawiono znak „X” przy trzech lub więcej zadań.

 

§ 6.

 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych
  na każde ze zgłoszonych zadań.
 2. Do realizacji przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów,
  aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5
 3. Na terenie poszczególnej jednostki pomocniczej Gminy, przez co rozumie się teren sołectwa bądź teren osiedla, można zrealizować jedno zadanie.
 4. Jeżeli dwa lub więcej zadań na terenie tej samej jednostki pomocniczej uzyskały liczbę głosów umożliwiających realizację zadania, do realizacji przyjmuje się tylko jedno zadanie z największą liczbą głosów.
 5. Jeśli dwa albo więcej zadań na terenie danej jednostki pomocniczej uzyska taką samą liczbę głosów, wówczas Komisja, przy współudziale wnioskodawców, przeprowadzi losowanie.
 6. Informację o wyniku głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku oraz na internetowej platformie Budżetu Obywatelskiego Gminy Miastko: miastko.budzet-obywatelski.org.
 7. W przypadku, gdy po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji i zakończeniu wyboru wykonawcy, wartość zadania przekroczy określoną w § 2 ust. 6 i nie ma możliwości ograniczenia zakresu realizacji zadania, nastąpi odstąpienie od realizacji tego zadania w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Do realizacji zostanie przyjęte kolejne zadanie z największą liczbą głosów z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 8. Komisja, podejmuje decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania określonego w ust. 7, o czym informuje Burmistrza Miastka.
 9. Informację o odstąpieniu od realizacji zadania oraz o przyjęciu do realizacji kolejnego zadania podaje się do publicznej wiadomości.
 10. Dla zadań przyjętych do realizacji w trybie określonym w ust. 7 dopuszcza się możliwość ich wykonania do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 7.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku nastąpi po ich wprowadzeniu do budżetu Gminy Miastko na 2018 rok stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Miastku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:32:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Jurgielewicz 22-06-2017 10:32:53