Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.