Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 maja 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2016 rok. 2017-05-17 16:09:22
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2016 rok 2017-05-18 09:28:25
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2016 rok. 2017-05-18 09:30:21
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2016 rok. 2017-05-18 09:32:47
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-05-18 09:34:38
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. 2017-05-18 09:36:38
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017 ? 2025. 2017-05-18 09:38:15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej . 2017-05-18 09:39:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw garaży przy ul. Kolejowej, Stolarskiej i Łąkowej w Miastku. 2017-05-18 09:40:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 8 przy ul. Gen. Wybickiego w Miastku na rzecz jego najemców. 2017-05-18 09:52:31
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 12/13, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-05-18 09:54:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 188, 206, 209, 221 i 240, położonych w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko 2017-05-18 09:56:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 33/5, 33/6, 33/7 i 4/21, położonych w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-05-18 10:09:43
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka. 2017-05-18 10:11:15
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-05-18 10:12:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/322/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku 2017-05-18 10:47:17