Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.18 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420"

                                                                                                                                                                                             Miastko, dnia 09.05.2017r.

WRG.6220.18.2016.JG.18

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji środowiskowej

 

Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, strony postępowania że w dniu 9 maja 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420 miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski województwo pomorskie.

 

Postępowanie powyższe wszczęte zostało w dniu 25.10.2016r. na wniosek Pana Mariusza Nierebińskiego – Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 , to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 353 z późn. zm.), stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Zgodnie z w/cyt. ustawą każdy ma możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (ul. Grunwaldzka 1) w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk za pośrednictwem Burmistrza Miastka w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

z up. Burmistrza

inż.Kazimierz Kozieł

/-/

Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanego przedsięwzięcia.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/ postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 10-05-2017 13:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 09-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 10-05-2017 13:23:57