Zarządzenie Nr 436/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. "Rozwój usług społecznych w Miastku " dla obszaru rewitalizacji "C" obejmującego ulice: Gen. Wybickiego. Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, ós priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne , Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. .