Zarządzenie Nr 433/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych do projektu pn. "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" dla obszaru rewitalizacji "C" obejmującego ulice: Gen. Wybickiego. Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, ós priorytetowa, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.