Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 21 kwietnia 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
apel Rady Miejskiej w Miastku w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S -11. 2017-04-13 09:12:37
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka. 2017-04-13 09:04:21
projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko. 2017-04-13 09:07:39
projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-04-13 09:10:50
- projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego gminy Miastko na 2018 rok, - dokument stracił ważność 2017-04-19 12:18:16
projekt uchwały w sprawie - zmiany Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 ? 2015, - dokument stracił ważność 2017-04-19 12:24:08
-projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 2017-04-19 12:25:36
projekt uchwały w sprawie powierzenia zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton zlokalizowanego w miejscowości Gatka gmina Miastko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółka z o.o., 2017-04-19 12:26:49
projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn.?Wieś roku 2017 w Gminie Miastko?, 2017-04-19 12:29:06
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami, 2017-04-19 12:30:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/9 położonych w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 2017-04-19 12:36:19
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 2017-04-19 12:38:06
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 2017-04-19 12:48:55