Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.15 o zakonczeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziację przedsięwzięcia Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420 miejscowość Przęsin

                                                                             

                                                                                                          Miastko, dnia 03.04.2017r.

WRG.6220.18.2016.JG.15

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego

          Burmistrz Miastka działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420 miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski województwo pomorskie, toczącego się na wniosek Pana Mariusza Nierebińskiego – Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12

                                                                    zawiadamia Strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

 

          Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron i do przeprowadzenia dowodów ze zgromadzonych w postępowaniu materiałów. Wypełniając obowiązek ustawowy należytego i wyczerpującego informowania stron, przypominam o możliwości czynnego udziału w każdym jego stadium postępowania.

          Zgodnie z art. 81 Kpa okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.

          W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi niniejszej sprawy można zapoznać się oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (ul. Grunwaldzka 1)  w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@um.miastko.pl .

          Brak uwag i wniosków w wyżej wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                                BURMISTRZ  MIASTKA

                                                                                                                   mgr Roman Ramion   

                                                                                                                               /-/

 Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1,

- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanego przedsięwzięcia.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowanie w sprawie decyzji środowiskowych).     

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 04-04-2017 09:25:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 04-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 04-04-2017 09:25:44