Zarządzenie nr 392/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publllicznego wglądu projektu zmiany :Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie rozpatrzenia uwag w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie stategiczcznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko".