Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwały Rady Miejskiej w Miastku podjęte w 2017 r. 2018-11-05 13:32:45
Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z gminami: Dziemiany, Lipnica i Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn."Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gminy Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie" w ramach Działania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2017-02-16 14:22:10
Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z partnerem spoza sektora finansów publicznych Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym oraz Rybacką Lokalną Grupą Działania "Pojezierze Bytowskie" w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element "wyspy energetycznej"/Miasteckiego Klastra Energii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. 2017-02-16 14:24:45
Uchwała Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-02-17 10:42:00
Uchwała Nr XXXIII/288/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-02-17 10:44:35
Uchwała Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania części kosztów inwestycji związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-02-17 10:46:24
Uchwała Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko. 2017-02-17 10:48:03
Uchwała Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 128/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Dretyń, m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej Miastku. 2017-02-17 10:49:28
Uchwała Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 55 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2017-02-17 10:51:12
Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. 2017-02-17 10:53:12
Uchwała Nr XXXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2017-02-17 10:56:46
Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r. i maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 2017-02-17 11:04:23
Uchwała Nr XXXIII/296/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. 2017-02-17 11:36:54
Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko. 2017-02-17 11:38:37
Uchwała Nr XXXIII/298/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania odznaki honorowej Medal "Zasłużony dla Gminy Miastko". 2017-02-17 11:40:09
Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-02-17 11:42:53
Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok. 2017-02-17 11:44:55
Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok. 2017-02-17 11:49:52
Uchwała Nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe . 2017-02-22 10:48:45
Uchwała Nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-03-31 10:05:46
Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-03-31 10:07:56
Uchwała Nr XXXV/305/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko. 2017-03-31 10:17:13
Uchwała Nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/237/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 ? 2020. 2017-03-31 10:18:33
Uchwała Nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-03-31 10:19:49
Uchwała Nr XXXV/308/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerznie na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-03-31 10:24:07
Uchwała Nr XXXV/309/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2017 roku. 2017-03-31 10:25:48
Uchwała Nr XXXV/310/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/12 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-03-31 10:27:01
Uchwała Nr XXXV/311/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów. 2017-03-31 10:28:37
Uchwała Nr XXXV/312/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miastko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów. 2017-03-31 10:30:23
Uchwała Nr XXXV/313/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów. 2017-03-31 10:31:34
Uchwała Nr XXXV/314/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 2017-03-31 10:32:41
Uchwała Nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 2017-04-07 14:04:40
Uchwała Nr XXXV/316/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku do Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Miastku. 2017-04-07 14:05:58
Uchwała Nr XXXVI/317/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 128/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. 2017-04-07 14:07:14
Uchwała Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. 2017-04-07 14:08:26
1.Uchwała Nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miastka. 2017-05-04 12:16:03
Uchwała Nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko . 2017-05-04 12:19:25
Uchwała Nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-05-04 12:21:14
Uchwała Nr XXXVII/322/2017 Rady miejskiej w Miastku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego gminy Miastko na 2018 rok 2017-05-04 12:22:48
Uchwała Nr XXXVII/323/2017 rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 ? 2015. 2017-05-04 12:26:18
Uchwała Nr XXXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie powierzenia zarządzania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton zlokalizowanego w miejscowości Gatka gmina Miastko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółka z o.o.. 2017-05-04 12:27:51
Uchwała Nr XXXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-05-04 12:29:15
Uchwała Nr XXXVII/326/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/9 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-05-04 12:31:29
Uchwała Nr XXXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 2017-05-04 12:33:06
Uchwała Nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 2017-05-04 12:34:43
Uchwała Nr XXXVII/329/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko . 2017-05-04 12:36:22
Uchwała Nr XXXVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2016 rok. 2017-06-05 10:56:01
Uchwała Nr XXXVIII/331/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2016 rok. 2017-06-05 10:59:45
Uchwała Nr XXXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2016 rok. 2017-06-05 11:02:58
Uchwała Nr XXXVIII/333/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2016 rok. 2017-06-05 11:05:53
Uchwała Nr XXXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-06-05 11:13:39
Uchwała Nr XXXVIII/335/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. 2017-06-05 11:14:59
Uchwała Nr XXXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017 - 2025. 2017-06-05 11:18:50
Uchwała Nr XXXVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2017-06-05 11:20:00
Uchwała Nr XXXVIII/338/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw garaży przy ul. Kolejowej, Stolarskiej i Łąkowej w Miastku. 2017-06-05 11:21:25
Uchwała Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 8 przy ul. Gen. Wybickiego w Miastku na rzecz jego najemców. 2017-06-05 11:22:40
Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 12/13, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-06-05 11:24:00
Uchwała Nr XXXVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 188, 206, 209, 221 i 240, położonych w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-06-05 11:25:03
Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 33/5, 33/6, 33/7 i 4/21, położonych w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-06-05 11:26:13
Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka. 2017-06-05 11:29:05
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-06-05 11:30:03
Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 8 Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2017-06-05 11:32:04
Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". 2017-06-05 11:37:25
Uchwała Nr XL/347/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miastko. 2017-07-10 14:12:37
Uchwała Nr XL/348/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-07-10 14:15:05
Uchwała nr XL/349/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-07-10 14:16:40
Uchwała Nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie 30.06.2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-07-10 14:18:03
Uchwała Nr XL/351/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023. 2017-07-10 14:23:46
Uchwała Nr XL/352/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-07-10 14:28:41
Uchwała Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko. 2017-07-10 14:31:04
Uchwała Nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-07-10 14:35:47
Uchwała Nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: Miłocice, Pasieka, Przęsin i Świeszyno z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-07-10 14:45:50
Uchwała Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na jej sprzedaż. 2017-07-10 14:47:26
Uchwała Nr XL/357/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Miastko od karbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. 2017-07-10 14:49:56
Uchwała Nr XL/358/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania. 2017-07-10 14:52:31
Uchwała Nr XL/359/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-07-10 14:55:05
Uchwała Nr XL/360/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko. 2017-07-10 15:03:23
Uchwała Nr XL/361/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania na Burmistrza Miastka. 2017-07-10 15:11:09
Uchwała Nr XL/362/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-07-10 15:13:55
Uchwała Nr XL/363/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2017-07-10 15:16:57
Uchwała Nr XL/364/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30.06.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie ustalenia wzoru odznaki honorowej Medal "Zasłużony dla Gminy Miastko". 2017-07-10 15:20:02
Uchwała Nr XLI/365/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 lipca 2017r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miastko w roku 2018 na realizację projektu pn.: "Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 2017-07-31 15:38:32
Uchwała Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. 2017-09-13 10:59:36
Uchwała Nr XLII/367/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice. 2017-09-13 11:04:13
Uchwała Nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-09-13 11:07:49
Uchwała Nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-09-13 11:11:35
Uchwała Nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. 2017-09-13 11:13:26
Uchwała Nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2017". 2017-09-13 11:15:35
Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. 2017-09-13 11:19:10
5. Uchwała Nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. 2017-09-13 11:21:58
Uchwała Nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/17, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2017-09-13 11:24:43
Uchwała Nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2017-09-13 11:30:22
Uchwała Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a, położonej w miejscowości Węglewo, obrębie Miłocice, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. 2017-09-13 11:32:22
Uchwała Nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. 2017-09-13 11:34:07
Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2017-09-13 11:36:05
Uchwała Nr XLII/379/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 2017-09-13 11:42:18
Uchwała Nr XLIII/380/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-10-05 15:05:39
Uchwała Nr XLIII/381/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-10-05 15:07:16
Uchwała Nr XLIII/382/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. 2017-10-05 15:09:03
Uchwała Nr XLIII/383/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku. 2017-10-05 15:11:37
Uchwała Nr XLIII/384/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. 2017-10-05 15:13:51
Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-10-05 15:15:35
Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 2017-10-05 15:17:27
Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. 2017-10-05 15:22:00
Uchwała Nr XLIII/388/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania. 2017-10-05 15:23:25
Uchwała Nr XLIII/389/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku. 2017-10-05 15:24:41
Uchwała Nr XLIV/390/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-11-03 08:36:15
Uchwała Nr XLIV/391/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXI/272/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 2017-11-03 08:40:54
Uchwała Nr XLIV/392/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. 2017-11-03 08:44:12
Uchwała Nr XLIV/393/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko . 2017-11-03 08:45:57
Uchwała Nr XLIV/394/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach: Pasieka, Przęsin i Świeszyno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . 2017-11-03 08:47:51
Uchwała Nr XLIV/395/2017 w sprawie przekazania do właściwego organu skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu ewidencji ludności. 2017-11-03 08:51:39
Uchwała Nr XLIV/396/2017 w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. 2017-11-03 08:53:42
Uchwała Nr XLIV/397/2017 w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Miastku w przedmiocie skargi na działalność Rady Miejskiej w Miastku. 2017-11-03 08:55:42
Uchwała Nr XLIV/398/2017 w sprawie przekazania do właściwego organu skargi z dnia 27 września 2017 r. 2017-11-03 08:57:33
Uchwała Nr XLIV/399/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 08:59:43
Uchwała Nr XLIV/400/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:02:34
Uchwała Nr XLIV/401/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:05:51
Uchwała Nr XLIV/402/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:07:37
Uchwała Nr XLIV/403/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:12:29
Uchwała Nr XLIV/404/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:14:35
Uchwała Nr XLIV/405/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:23:07
Uchwała Nr XLIV/406/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:24:40
Uchwała Nr XLIV/407/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:26:05
Uchwała Nr XLIV/408/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". 2017-11-03 09:31:51
Uchwała Nr XLV/409/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-11-30 12:19:59
Uchwała Nr XLV/410/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027. 2017-11-30 12:21:52
Uchwała Nr XLV/411/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1789G ? ul. Wybickiego w Miastku . 2017-11-30 12:24:34
Uchwała Nr XLV/412/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Rozwój usług społecznych w Miastku? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. 2017-11-30 12:26:55
Uchwała Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku . 2017-11-30 12:29:32
Uchwała Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-11-30 12:32:58
Uchwała Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu . 2017-11-30 12:35:19
Uchwała Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie . 2017-11-30 12:37:37
Uchwała Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku . 2017-11-30 12:39:44
Uchwała Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie . 2017-11-30 12:42:12
Uchwała Nr XLV/419/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018 na terenie Gminy Miastko . 2017-11-30 12:44:14
Uchwała Nr XLV/420/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miastko na lata 2017 ? 2020 . 2017-11-30 12:46:56
Uchwała Nr XLV/421/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018?. 2017-11-30 12:49:05
Uchwała Nr XLV/422/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 838 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko 2017-11-30 12:50:49
Uchwała Nr XLV/423/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 118/4 położonej w obrębie Miastko 83/5 z dotychczasowym dzierżawcą . 2017-11-30 12:59:24
Uchwała Nr XLV/424/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/403/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:02:40
Uchwała Nr XLV/425/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/404/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 207 r. z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:04:48
Uchwała Nr XLV/426/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/405/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:08:37
Uchwała Nr XLV/427/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/406/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:10:55
Uchwała Nr XLV/428/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/407/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:13:13
Uchwała Nr XLV/429/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/408/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2017-11-30 13:15:19
Uchwała Nr XLV/430/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko . 2017-12-01 13:36:48
Uchwała Nr XLVI/431/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-12-19 13:45:01
Uchwała Nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-12-19 13:48:45
Uchwała Nr XLVI/433/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2017-12-19 14:00:13
Uchwała Nr XLVI/434/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwałyNr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-12-19 14:04:52
Uchwała Nr XLVI/435/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu. 2017-12-19 14:08:13
Uchwała Nr XLVI/436/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2017-12-19 14:12:13
Uchwała Nr XLVI/437/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. 2017-12-19 14:14:45
Uchwała Nr XLVI/438/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. 2017-12-19 14:18:07
Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-01-04 12:29:40
Uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2018 rok. 2018-01-04 12:35:10
Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2018-01-04 12:39:58
Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-01-04 12:37:10
Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działki numer 18/6 i 18/7 położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-01-04 12:46:10
Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej, jako działka 82/4 położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2018-01-04 12:49:32
Uchwała Nr XLVII/445/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Ku gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. 2018-01-04 12:53:35
Uchwała Nr XLVII/446/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Gmina Miastko jest organem rejestrującym. 2018-01-04 12:55:21
Uchwała Nr XLVII/447/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. 2018-01-04 13:22:44
Uchwała Nr XLVII/448/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2018-01-04 13:24:27