Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 10.02.2017r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-02-02 14:28:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2017-02-02 14:29:24
Projekt uchwały w sprawie . określenia zasad dofinansowania części kosztów inwestycji związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Miastko 2017-02-02 14:30:39
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastko 2017-02-02 14:31:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 128/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej Miastku 2017-02-02 14:33:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 55 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej 2017-02-02 14:34:46
Projekt uchwały w sprawiepozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna 2017-02-02 14:36:16
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2017-02-02 14:37:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. 2017-02-02 14:39:29
Projekt Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miastko do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-02 14:41:17
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r. i maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 2017-02-02 14:42:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/265/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 2017-02-02 14:45:02
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko 2017-02-02 14:46:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania odznaczenia honorowego Medalu "Zasłużony dla Gminy Miastko" 2017-02-02 14:48:26
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-02-02 14:50:22
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok 2017-02-02 14:51:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2017 rok 2017-02-02 14:54:10