Uchwala Nr XXXI/284/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami: Dziemiany, Lipnica i Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie Gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie? w ramach Działania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 .